Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tupadelské skály

Vyhledávání

Tupadelské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Tupadly u Klatov
Mapové listy: 2124, 21244
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Při jižním okraji obce Tupadly, asi 4 km západně od Klatov
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: buližníkový kamýk (vyčnívající skalní výchoz), celková rozloha 0,46 ha
ID : 427

Geologie

Geologická charakteristika: Jihozápadně od Klatov se nachází samotný okraj tepelsko-barrandienské zóny (jinak také bohemika), které je tvořeno proterozoickými sedimenty, resp. jejich kontaktně nebo slabě regionálně metamorfovanými ekvivalenty. Typický proterozoický strukturní směr je SV-JZ. Jedním z nejtypičtějších stratigrafických členů proterozoika jsou tzv. lydity, nebo také buližníky, což jsou typicky černé až tmavošedé hlubokomořské silicity. Tupadly tvoří jeden z největších a zároveň na JZ nejzazších výchozů lyditového pásma proterozoika.(J.Babůrek 1994). Podle Zahradnického J., Mackovčina P. a kol.(2005)těleso buližníků vystupuje v délce 230 m a šířce cca 20 m. Skaliska jsou v jz. části lemována úzkými jazyky kamenných moří.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: suk, monadnok, kamenné moře, skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: buližník
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 455     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojediněle veliký zachovalý buližníkový kamýk z nejjižnější části zbirožsko-šáreckého pásma. Vyhlášení ZCHÚ: ONV KLatovy, 11. 1. 1967.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

ahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 248, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Babůrek Jiří, 08.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 05.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 427 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/427.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]