Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ivančice-Réna

Vyhledávání

Ivančice-Réna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Ivančice
Mapové listy: 2434, 24343
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 1 000 m od Památníku A. Muchy v Ivančicích, nedaleko amfiteátru, 200 m v. od rozhledny A. Muchy
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Jedná se o zbytky původní těžebny bentonitu na lokalitě Ivančice-Réna
Technický objekt: staré dobývky
ID : 4260

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o zbytky původní těžebny bentonitu jižně od Ivančic, současně o jedinou lokalitu s výskytem bílého bentonitu v České republice, avšak těžba zde byla problematická, probíhala jen krátce do roku 1992 a zanechala po sobě zdevastovanou krajinu. Bentonit zde vznikl v terciéru, montmorillonitizací pyroklastik napadavších do již zaniklého průtočného jezera. Bentonit zde vystupuje jako doprovodná surovina cihlářských hlín. Bentonit sloužil především pro slévárenství, podle Pavlíka (1987) se hodí zejména pro zemědělské účely. Bentonit je jílová hornina s převládajícím obsahem minerálů skupiny smektitů, nejčastěji montmorillonitu, méně beidellitu, saponitu aj. Jednotlivé minerály se liší strukturou, chemickým složením a vazbou kationtů na výměnných pozicích (hlavně Na+, Ca2+). Společná je jejich odolnost vysokým teplotám, schopnost dispergovat vodu a schopnost sorbování kationtů a organických látek z roztoků. Je bělavě šedý, za sucha bílý, pevný, nevápnitý, jílovitý, s lasturnatým lomem, s vysokými absorpčními vlastnostmi. Celková mocnost vrstvy bentonitu činí 1,8-1,9 m. Přechod bentonitu z podložních pestrých jílů je plynulý, do nadložních zelenošedých jílovitých pískovců a jílů je ostrý (Čížek 1980). Paleontologicky jsou nadložní i podložní horniny bezfosilní. Vrstvy jsou uloženy subhorizontálně. Na lokalitě ve stěně jsou zastiženy nadložní, pravděpodobně ottnangské jíly. Bentonit lze nalézt ve formě úlomků.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén
Témata: ložisková geologie, těžební činnost a její následky
Jevy: charakteristická hornina, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, sedimentární
Hornina: bentonit, jíl, pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: unikátní výskyt bentonitu v karpatské předhlubni
Střety zájmů: právo vlastnické, rekultivace, vegetace, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Těžba byla ukončena, plánuje se rekultivace lokality
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kovaliková Z. (2011): Těžba bentonitu a její vliv na životní prostředí. - Bakalářská práce, MS VŠB TU Ostrava.; Pavlík J. (1987): Technologické hodnocení bentonitů a doprovodných surovin lokality Ivančice-Réna. - Sborník GPO, 32, 145-151.; Čížek P. (1980): Výskyt bentonitu jihovýchodně od Ivančic. - Geologický průzkum, 10, 298-300.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 19.04.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4260 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4260.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Šedozelené nevápnité jíly v nadloží bentonitů, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Šedozelené nevápnité jíly v nadloží polohy bentonitů, Pavla Tomanová Petrová, 2021
nedaleký amfiteátr , Pavla Tomanová Petrová, 2021
spraše a miocenní šedozelné jíly a písky v nadloží bentonitů, celkový pohled na bývalou těžebnu, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Šedozelené nevápnité jíly v nadloží polohy bentonitů, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Šedozelené nevápnité jíly v nadloží polohy bentonitů, Pavla Tomanová Petrová, 2021


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]