Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Černé a Čertovo jezero

Vyhledávání

Černé a Čertovo jezero

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Železná Ruda II., Hojsova Stráž
Mapové listy: 2144, 21442
Oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: 3 (Čertovo), resp. 5 km severozápadně od Železné Rudy
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: 2 jezera na Černém (Černé), resp. Jezerním (Čertovo) potoce, celková rozloha 174,86 ha
Exkurzní lokalita: ano
ID : 425

Geologie

Geologická charakteristika: Černé a Čertovo jezero patří ke 4 velkým šumavským jezerům na české straně Šumavy. Zachované čelní a boční morény jsou spolu s vlastními jezery vzácným dokladem kvartérního zalednění Šumavy. Asi metrová hráz mezi Černým jezerem a odtokem Černého potoka je situována v centru zbytku čelní morény ledovce Černého jezera. Výrazné jsou valy čelních ústupových morén hradících obě jezera na okraji karu. Litologicky se jedná o hlinitokamenitý diamikton s množstvím klastů dvojslídných rul svorového vzhledu běžně do 5 m, výjimečně až do 10 m a mezihmotou převážně v prachové frakci s malým podílem jemné písčité frakce. Mocnosti těchto čelních ústupových morén se pohybují mezi 5 a 10 m v závislosti na pozici v rámci tělesa moréna a intenzitě postsedimentárního odnosu. Extrémně špatné vytřídění a výrazné bimodální rozdělení zrnitosti, s chybějící písčitou a štěrčíkovitou frakcí, je typické pro glacigenní sedimenty. Klasty jsou nejčastěji poloostrohranné až polozaoblené. Z hlediska geneze těchto glacigenních sedimentů se jedná o kombinaci supraglaciálních ablačních a flow tillů a v menší míře melt-out tillů ze subglaciálního prostředí. Asi 50 m od hráze, u silnice na Špičácké sedlo, je starý hydrogeologický vrt, pocházející zřejmě ze třicátých let minulého století. Civilizačně nepostižené okolí obou jezer dovoluje demonstrovat projevy mrazového zvětrávání, i vzácnou endemickou glacifilní květenu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: kvartérní geologie, hydrogeologie, botanika
Jevy: kar, jezero, moréna, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: till
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2451     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Obě jezera na úpatích Jezerní hory (1343) tvoří vzácný relikt kvartérního zalednění Šumavy (karová jezera) se zachovanými bočními a čelními morénami. Jde o největší resp. nejhlubší jezera celého pohoří. Vyhlášení ZCHÚ: MŠANO, 31. 12. 1933, č. předpisu: 143.547/33.
Součást VCHÚ: CHKO Šumava
Součást Geoparku: Královská Šumava (kandidát)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Babůrek J. et al. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 21-441 Železná Ruda, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Babůrek Jiří, 01.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 425 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/425.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
2005
Markéta Vajskebrová, 2003
Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]