Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Šardice - tajemné jámy

Vyhledávání

Šardice - tajemné jámy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Hovorany
Mapové listy: 3422, 34221,34223
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: 3400 m j. od kostela v Šardicích
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: četné jámy v lese o průměru 1-5 m
Technický objekt: propad
ID : 4234

Geologie

Geologická charakteristika: Četné jámy v lese, obvykle kruhovitého tvaru, o průměru 1-5 m a hloubce do 3 m v různém stádiu vývoje. Propady souvisí s dolováním lignitu severního okraje dubňanské sloje v dole Ivanka a nacházejí se v poddolovaném území ID4000 Hovorany-Hájek. V okolí propadů vystupují světle hnědé prachy a jemnozrnné písky dubňanského souvrství. Důl Ivanka vznikl v roce 1945. Lignit byl dopravován 3 km dlouhou lanovou dráhou na železniční stanici v Dubňanech. V roce 1948 bylo vytěženo 39 340 t lignitu, v r. 1951 75 388 t a plán těžby narůstal. Pokryv kvartérních a terciérních sedimentů činil až 30 m. Jedná se o poslední objevenou lignitovou oblast. Čistá mocnost sloje se pohybovala v intervalu 1,6-3,0 m. Těžba byla ukončena v roce 1959 a byla provedena prakticky bez průzkumu.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - svrchní miocén - pannon
Témata: ložisková geologie, těžební činnost a její následky
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská)
Hornina: prach (silt), písek
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: ojedinělé doklady o mělkém dolování lignitu
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Propady se nacházejí v lese, postupně zarůstají vegetací.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Tomanová Petrová P. (ed), Adamová M., Bubík M., Gnojek I., Havlíček P., Hubatka F., Kycl P., Novák Z., Havlín Nováková D., Šikula J. (2008): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 34-223 Hodonín. 56 str. ČGS Praha.; Honěk J., Franců J., Doláková N., Krásný J., Mikuláš R., Pešek J. ed., Pipík R., Sýkorová I., Tomanová Petrová, P. (2010): Vídeňská pánev. - In: Pešek J. (ed.): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky, 334-375. ČGS Praha. ; Honěk J., ed. (2001): Jihomoravský lignitový revír - komplexní studie. - Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. - TU Ostrava, Ř. horn.-geol., Monografie, 3.; Faltýn, Kiliánek (1952): Důl Ivanka - Dubňany, výpočet zásob lignitu, stav k 30.9.1952. - MS ČGS Praha. FZ000115.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 21.01.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4234 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4234.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Propady vzniklé po ukončení těžby lignitu dubňanské sloje., Pavla Tomanová Petrová, 2021
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]