Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenný vrch u Křenova

Vyhledávání

Kamenný vrch u Křenova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Nedamov
Mapové listy: 0244, 02442
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrcholová část kopce (k. 382 m n. m.) se skalním hřbetem, 300 m v. od osady Křenov, 3 km jv. od Dubé
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovcový skalní hřbet prosycený železitými sloučeninami s ukázkami selektivního zvětrávání.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 42

Geologie

Geologická charakteristika: Dle Adamoviče, 1994: Krátký skalnatý hřbet směru VSV-ZJZ tvořený křemennými pískovci střední části jizerského souvrství (střední turon), místy prostoupenými železitým tmelem. V západní části dlouhé 28 m, široké 7 m a vysoké 12 m jsou vyvinuty mezo- a mikroformy reliéfu, podmíněné mj. výskytem železitých inkrustací (římsy, desky, kamenné růže). Viklan o rozměrech 1.8x1.7x1.5 m se vychyluje při mírném tlaku asi o 5 cm. Sesuté pískovcové bloky a balvanité sutě dokládají působení mrazu v chladných obdobích pleistocénu. Dle Mackovčin a kol., 2005: Převážně středně až hrubě zrnité nebo hrubozrnné, ojediněle až štěrčíkovité křemenné pískovce kvádrové ve vrcholové části kopce patří střední části jizerského souvrství. V nižší partii svahů jsou zastoupeny i pískovce nižší části souvrství. Výsledkem intenzivního prosycení pískovců limonitem (směs hydroxidů železa) a selektivního zvětrávání je vznik nejrůznějších , často téměř fantastických tvarů. Geneze železitých inkrustací je uváděna do souvislostí jednak s třetihorními vulkanickými, resp. postvulkanickými projevy, jednak s pohybem úrovně hladiny podzemních vod při vývoji georeliéfu s možností vyluhování železa a jeho vysrážení na relativně méně propustných horninových typech. V západní části hřbetu jsou nejčastějším jevem různě zprohýbané, většinou 2 - 3 cm mocné železité vrstvičky, jinde mísovité útvary železitých pískovců, různé konkrecionální, zčásti růžicovité, hlávkovité i trubkovité útvary červenohnědě až černě zbarvené, místy tvořené téměř čistým limonitem. Hřbet je puklinami rozdělen v řadu bloků, jejichž rozšíření svědčí spolu s úpatními balvanovými haldami o intenzivním pleistocenním mrazovém zvětrávání.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: inkrustace, viklan
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1353     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mezo- a mikroformy reliéfu - vznik selektivním zvětráváním pískovců - viklan. Přírodní památka. Vyhlášení ZCHÚ: OÚ Česká Lípa, 15. 11. 1991; výměra 0,39 ha.
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů. Zarůstání náletovými dřevinami.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Balatka, B. - Sládek, J. (1972): Kamenné růže v Polomených horách. - Lidé a země, 21, 1, 45-46. Praha. Demek, J. et al. (1987): Hory a nížiny. - Academia Praha. Adamovič, J. (2002): Kokořínsko. In: Železivce české křídové pánve. - Knih. Čes. speleol. spol., 38, 7-36. Zlatý kůň, Praha. Mackovčin P. a Sedláček M. (2005): Chráněná území ČR - Střední Čechy, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 14.11.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Lorencová Markéta 26.06.07, Valečka Jaroslav 27.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 42 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/42.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní hřbet tvořený křídovými křemennými pískovci jizerského souvrství stáří turonu prosycený železitými sloučeninami s ukázkami selektivního zvětrávání., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalní hřbet tvořený křídovými křemennými pískovci jizerského souvrství stáří turonu prosycený železitými sloučeninami s ukázkami selektivního zvětrávání., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalní hřbet tvořený křídovými křemennými pískovci jizerského souvrství stáří turonu prosycený železitými sloučeninami s ukázkami selektivního zvětrávání., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalní hřbet tvořený křídovými křemennými pískovci jizerského souvrství stáří turonu prosycený železitými sloučeninami s ukázkami selektivního zvětrávání., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Skalní hřbet tvořený křídovými křemennými pískovci jizerského souvrství stáří turonu prosycený železitými sloučeninami s ukázkami selektivního zvětrávání., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Skalní hřbet tvořený křídovými křemennými pískovci jizerského souvrství stáří turonu prosycený železitými sloučeninami s ukázkami selektivního zvětrávání., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]