Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pod bučinou

Vyhledávání

Pod bučinou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Těně v Brdech
Mapové listy: 2212, 22121
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: skála v oblasti Pod bučinou, 950 m VJV od křižovatky silnic Tři trubky
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz z. od vrchu Koruna s tektonicky porušenými slepenci kambria
ID : 4173

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchoz z. od vrchu Koruna (v oblasti Pod bučinou) odkrývá tektonicky porušené slepence kambria, na kterých lze studovat zejména jejich strukturní porušení, ale i jiné fenomény. Jedná se hlavně o systém dvou hlavních zlomových systémů, téměř na sebe kolmých, dokazující segmentovanou stavbu kambria v této části Brd. Dalšími doprovodnými jevy jsou tu např. drcení a brekciace slepenců, silicifikace, apod. Barva slepenců je světlá, šedá až bělavá, s převahou středně až jemně zrnitých typů. Klasty jsou tvořeny stabilním materiálem, bílé řemeny ve složení dominují. Patrná je i příměs šedých a místy narůžovělých silicitů. Lokálně byly zaznamenány i nehojné klasty vulkanitů – tj. silicifikovaných, červenavě a okrově zbarvených jemnozrnných úlomků (tufů?). Litologicky odpovídá sled holšinsko-hořickému souvrství. Primární vrstevnatost slepencových lavic odpovídá 207/18°. Výrazný zlomový systém, který je zde možné studovat, je zhruba souběžný s údolím Třítrubeckého potoka (tj. průběhu ZSZ–VJV při směru sklonu ploch 207/87°). Celá strmá sv. strana údolí potoka tak patrně představuje zlomový svah, na druhé straně údolí vycházejí již stratigraficky vyšší souvrství kambria. Druhý zlomový systém, který je možné naměřit na ohlazených plochách, zejména při sz. zakončení skály, je SV–JZ průběhu (153/77°). Podle něj zde došlo k zaklesnutí celé sz. části návrší Pod bučinou. Oba uvedené směry zlomů jsou výrazné a určující i pro morfologii toků v oblasti Tří Trubek, uplatňují se ale také v celkovém tektonickém porušení kambria v širším okolí. Na skalním výchozu, zejména ve střední části, je také možné pozorovat intenzivní brekciaci hornin. Projevuje se drcením a následným vyhojením úlomků pískovců a slepenců křemitým tmelem. Její projevy lze pozorovat i na blocích pískovců v širším okolí lokality. Severozápadní svah návrší (od lokality směrem k potoku Rezerva) je také instruktivním profilem s typicky vyvinutými sedimenty kloučecko-čenkovského souvrství (je pokrytý kameny a bloky hnědofialových slepenců a pískovců s hojnými klasty vulkanitů).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - paleozoikum Barrandienu - přibramsko-jinecká pánev (brdské kambrium)
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - spodní kambrium
Témata: geologie, litologie, sedimentologie, stratigrafie, geomorfologie
Jevy: skála, zlom
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita představuje možnost studia mnoha fenoménů v tektonicky složité části brdského kambria, od stratigrafie, přes tektoniku, brekciaci hornin, silicifikaci, litologii souvrství až po morfologii údolí Třítrubeckého potoka.
Součást VCHÚ: CHKO Brdy
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vojenství
Popis střetů zájmů: asanace munice bývalého VÚ
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková et al. 2019 - Vysvětlivky ke geologické mapě 1 : 25 000, list 22-121 Mirošov

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 06.11.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4173 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4173.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zlomová plocha SV–JZ průběhu s ohlazy, Tomáš Vorel, 2018
Detail zlomové plochy směrově shodné s údolím Třítrubeckého potoka, Tomáš Vorel, 2018
Skalní výchoz tektonicky porušených kambrických slepenců na návrší Pod bučinou, Tomáš Vorel, 2018
Brekcie kambrických pískovců a slepenců, tmelená světlým křemitým tmelem, Tomáš Vorel, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]