Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Karpentná – pod Zámčiskem

Vyhledávání

Karpentná – pod Zámčiskem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Karpentná
Mapové listy: 2611, 26111
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: levý nárazový břeh řeky Olše 400 m sz. od silničního mostu
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: asi 20 m vysoký strmý nárazový břeh řeky, dobře pozorovatelný z protějšího břehu
ID : 4169

Geologie

Geologická charakteristika: Nárazový břeh dokonale odkrývá nejvyšší část vendryňského souvrství s tělesem valounových jílovců (tzv. ropický horizont) a bázi těšínských vápenců (Vašíček 2009). Tyto vrstvy patří pánevnímu (godulskému) vývoji slezské jednotky flyšového pásma Karpat. Ropický horizont (sensu Menčík et al. 1983) lze charakterizovat jako „valounové bahno“ (parakonglomerát) s šedým prachovitým slínovcem jako matrix, uzavírajícím valouny a bloky vápenců a vápencových brekcií. Na pahorku tvořeném parakonglomerátem výše ve svahu se nacházel strážní hrádek z 13-15. stol., archeologicky prozkoumaný v r. 2015 a vzápětí zničený výstavbou dálničního mostu. Nejvyšší část vendryňského souvrství tvoří černošedé jílovce, ve kterých byla zjištěna mikrofauna nodosaridních a trocholinidních foraminifer charakteristických pro vendryňské souvrství. Výše ostře nasedají těšínské vápence tvořené šedými lavicovými vápenci. Mikrofaciálně jde o rekrystalované biopelmikritové packstony s kalpionellidy a hrubozrnné intrabiopelmikritové packstony s foraminiferami, elementy ostnokožců, řasami a mikrobiálními krustami. Tyto vápence lze interpretovat jako sedimenty svahu/úpatí karbonátové platformy. Kalcitové žilky vápenců místy obsahují inkluze tekutých uhlovodíků (ropy). Profil je významný z hlediska výzkumu hranice jura-křída, která se předpokládá ve spodní části souvrství těšínských vápenců. Na detailní paleontologické, biostratigrafické, magnetostratigrafické aj. vyhodnocení profil dosud čeká. V části zářezu níže po proudu jsou v jílovcích dobře patrné překocené vrásy.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - jura
Témata: stratigrafie, paleontologie, archeologie, sedimentologie
Jevy: hranice stratigrafických jednotek, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, jílovec (lupek), slínovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nárazový břeh velmi instruktivně ukazuje přechod vendryňského souvrství do souvrství těšínských vápenců, včetně regionálně rozšířeného ropického horizontu. Je to významný studijní profil dovolující výzkum hranice souvrství i hranice jura – křída.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: V současnosti nejsou známy žádné střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Menčík, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. - Ústřední ústav geologický, Praha, 1-304. Vašíček, Z. (2009): Information on the Ropice Horizon in the territory of the Czech Republic (Late Jurassic, Silesian Unit of Outer Western Carpathians). Geologia (AGH), 35, 3/1, 103-104.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 01.11.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4169 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4169.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na nárazový břeh Olše; hranice vendryňského souvrství a lavicovitých těšínských vápenců; vpravo vrásy v prachovitých slínovcích., Miroslav Bubík, 2016
Celkový pohled na nárazový břeh Olše; hranice vendryňského souvrství a lavicovitých těšínských vápenců; vpravo vrásy v prachovitých slínovcích., Miroslav Bubík, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]