Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Belveder - vyhlídka

Vyhledávání

Belveder - vyhlídka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Labská Stráň
Mapové listy: 0223, 02232
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: vyhlídka s. od Děčína v horní části kaňonu Labe, na jeho pravém břehu u obce Labská Stráň, nejbližší okolí vyhlídkové terasy, umístěné na plochém vrcholu vysokého skalního bloku v úrovni 160 m nad hladinou Labe
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: dobře patrná litologická hranice mezi bělohorským a jizerským souvrstvím, projevuje se nápadným, ústupovým terénním stupněm
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4162

Geologie

Geologická charakteristika: Z geologického hlediska je lokalita důležitá přítomností hranice mezi bělohorským a jizerským souvrstvím, která je litologicky ostrá a morfologicky se projevuje nápadným, ústupovým terénním stupněm. Povrch vyhlídkové plošiny Belvederu je totožný s nerovnou vrstevní plochou tvořící strop bělohorského souvrství, místy s projevy proželeznění. Střední a svrchní část souvrství je tvořena tvrdými, silicifikovanými středně až hrubě zrnitými křemennými pískovci s příměsí štěrčíku, místy se hromadícími do ostře ohraničených poloh až několik dm mocných. Pro bělohorské pískovce je typické hojné šikmé zvrstvení, hlavně tabulárního typu. Na vrstevní ploše ve stropu bělohorského souvrství jsou patrny hojné válcovité rozvětvené bioturbační textury typu Thalassinoides. Na hrubé pískovce bělohorského souvrství ostře nasedají žlutavé, dobře vytříděné, jemně až středně zrnité pískovce bazální části jizerského souvrství. Ty tvoří skalní výchoz se salla terenou u v. okraje vyhlídkové plošiny. Pískovce jsou intenzivně bioturbovány. Síť válcovitých rozvětvených bioturbačních textur klasifikovaných jako Thalassinoides vytváří natolik dominantní texturu, že lze hovořit o „Thalassinoides eventu“. Rozhraní mezi bělohorským a jizerským souvrstvím indikuje krátké přerušení sedimentace, ukončení dynamické sedimentace ovlivňované silným prouděním u dna a nástup relativně klidné sedimentace jemného písčitého materiálu, doprovázené intenzivní hrabavou činností drobných krabů. Vývoj litologické hranice u Belvederu je typový a dobře korelovatelný jak ve výchozech, tak ve vrtných profilech v oblasti Českosaského Švýcarska na Z i V od kaňonu Labe.(Mrázová a kol., v tisku)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, paleontologie, sedimentologie, stratigrafie, litologie
Jevy: ichnofosilie, inkrustace, litologické rozhraní, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání, akvatická (činnost vody)
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 5608     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást NPR Kaňon Labe - geomorfologicky ojedinělý útvar pravého svahu kaňonu řeky Labe tvořeného formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a složitě členěných hřbetů, suťových polí, soutěsek a jeskyní.
Součást VCHÚ: CHKO Labské pískovce
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. a kol.(2019): ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání. Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vajskebrová Markéta, 28.08.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4162 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4162.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Belveder - nejstarší vyhlídka v Českém Švýcarsku postavená roku 1711 s pohledem na kaňon řeky Labe. Její povrch je stropem bělohorského souvrství., Petra Hejtmánková, 2018
Největší pískovcový kaňon na území ČR  z vyhlídky Belveder., Petra Hejtmánková, 2018
Altánek vytesaný do křídových pískovců jizerského souvrství u vyhlídky Belveder., Petra Hejtmánková, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]