Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalka - písky

Vyhledávání

Skalka - písky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Skalka u Prostějova
Mapové listy: 2424, 24243
Oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 750 m jv. od lázní Skalka
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlá bývalá těžebna v klastikách spodního badenu
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4148

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlá bývalá těžebna podkovovitého tvaru o průměru 70 m a výšce stěny 10-12 m lokalizovaná nedaleko lázní Skalka na turisticky značené trase. Jedná se o ojedinělý sled spodnobadenských sedimentů. Od báze do nadloží se vyskytují bloky kulmu do 30 cm - přívalová sedimentace (debris flow), směrem do nadloží zjemnění sedimentace, šikmo uložené sety velkého měřítka (foresety), polohově bloky kulmu až 1 m (droby), drobnozrnný štěrk, dobře opracované valouny do 2 cm v průměru, místy až 5 cm, písek je špatně vytříděný, valounové složení: droba, křemen, břidlice, v nadloží spraš různé mocnosti, erozivní povrch štěrku. V nadloží uložené těleso spodnobadenských jílů vykliňuje. Subhorizontální polohy jsou nabohacené oxidy a hydroxidy železa. Sety jsou gradačně zvrstvené, ojediněle se objevují závalky okrově hnědozeleného jílu. Z hlediska depozičního prostředí se jedná o deltové těleso. Sousedící těžebna zastihuje obdobný sled sedimentů, v píscích výraznější výskyt vápnitých konkrecí.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - střední část
Stratigrafie: spodní baden (morav)
Témata: geologie, litologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina, litologické rozhraní, zkameněliny - fauna, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, štěrk, jíl
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Litologicky pestré spektrum sedimentů spodního badenu, téměř kompletní sled spodnobadenské sedimentace, ojedinělý rozsáhlý výchoz
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů

Literatura

bez literatury

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 21.03.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4148 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-11-13]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4148.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Spodnobadenské písky a štěrky, bloky kulmu při bázi, Pavla Tomanová Petrová, 2019
Spodnobadenské písky a štěrky, v jejich nadloží vykliňující spodnobadenské jíly, Pavla Tomanová Petrová, 2019
Spodnobadenské písky a štěrky, celkový pohled na lokalitu, Pavla Tomanová Petrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]