Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kelčice - písečník

Vyhledávání

Kelčice - písečník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Kelčice
Mapové listy: 2424, 24243
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Střed a Jih
Lokalizace: 1 800 m jv. od kostela sv. Kunhuty ve Vranovicích-Kelčicích
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: systém bývalých pískoven v remízku na poli, zájmovou horninou jsou klastika spodního badenu
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4147

Geologie

Geologická charakteristika: Ve velké staré těžebně o výšce stěny až 12 m je odkryto několik stěn v béžových hrubozrnných píscích, místy štěrkovitých, místy písek přechází ve štěrk. Je polohově nevytříděný, obsahuje klasty až 5 cm, drobné jílovité intraklasty, místy prouhelnatělé závalky a uhličitanem vápenatým zpevněné polohy-římsy (charakter brněnských písků). Ze sedimentologického hlediska se jedná o mělké prostředí sedimentace, ve stěně jsou patrné foresety, topsety a backsety. Těleso je interpretováno jako hrubá gilbertovská delta.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - střední část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden - spodní baden (morav)
Témata: geologie, litologie, sedimentologie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina, vrstva, výchoz, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, štěrk
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělá bývalá pískovna ve spodnobadenských píscích a štěrcích
Střety zájmů: vodní zdroje, vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita je situovaná v remízku v poli, poblíž ochranného vodního pásma, tudíž je tam vstup jen na povolení obce.
Stav lokality: dobrý

Literatura

bez literatury

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 21.03.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4147 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4147.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Spodnobadenské písky a štěrky, uhelná drť v intraklastu, Pavla Tomanová Petrová, 2019
Spodnobadenské písky a štěrky, celkový pohled na lokalitu, Pavla Tomanová Petrová, 2019
Spodnobadenské písky a štěrky, backsety, Pavla Tomanová Petrová, 2019
Spodnobadenské písky a štěrky se zpevněnými lavicemi a římsami, Pavla Tomanová Petrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]