Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Litenčice

Vyhledávání

Litenčice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Litenčice
Mapové listy: 2442, 24424
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 1250 m z. od zámku v Litenčicích
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: bývalá pískovna s písky deltové sedimentace stáří karpatu (kroměřížské souvrství)
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4128

Geologie

Geologická charakteristika: V bývalé pískovně podkovovitého tvaru o průměru asi 20 m a výšce stěn asi 6 m situované před čelem příkrovů ždánické jednotky byly těženy písky karpatu. Jedná se o světle hnědý jemně až středně zrnitý silně slídnatý nepříliš dobře vytříděný písek polohově s četnými úlomky makrofauny (měkkýši, dominují zejména mlži - ústřice atd., plži - turitelly atd.). Místy jsou pozorovatelné polohy polymiktního štěrku, ve valounovém složení dominuje křemen, polozaoblené valounky mají velikost 0,5-1,5 cm. Písky jsou silně tektonicky postiženy díky pozici před čelem příkrovů (pukliny, vertikálně otočené vrstvy). V píscích se nalézají velké CaCO3 zpevněné konkrece vejčitého a menhirovitého tvaru, v delší ose mají 2-4 m. Do písků zatékají na dvou místech tmavě hnědé střípkovitě rozpadavé jíly, podobné jíly se nalézají v nadloží písků a jsou odděleny hiátem. Písky představují produkt deltové sedimentace. Stratigraficky jsou řazeny do kroměřížského souvrství. Na poli v okolí se nalézají valouny pravděpodobně fluviálního původu (terasa).
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - střední část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - spodní miocén - karpat
Témata: geologie, litologie, ložisková geologie, paleontologie, sedimentologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), zoologie
Jevy: zkameněliny - fauna, charakteristická hornina, konkrece
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý odkryv v píscích karpatu, hnízdění vlhy pestré.
Střety zájmů: těžba povrchová, vegetace
Popis střetů zájmů: Občasná těžba, lokalita je ohrožována vegetací
Stav lokality: dobrý

Literatura

KOŠINAROVÁ, Hana; PACÁK, František; VINČAR, František; VOCÍLKA, Mojmír; VOLNÝ, Roman (1986): SOUHRNNÁ ZAVERECNA ZPRAVA BRANKOVICE - UHERSKY BROD. SUROVINA - MATERIAL PRO NASYPY A CEMENTOVE STABILIZACE. ETAPA VYHLEDAVACI PRUZKUM. STAV ZASOB KE DNI 13.5. 1986, část Dílčí zpráva o vyhledávacím geologickém průzkumu na lokalitě Litenčice. - MS Geofond (P55548), Geol. průzkum n. p. Ostrava, závod Modřice.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 24.05.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4128 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4128.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Písky karpatu a konkrece zpevněné uhličitanem vápenatým v pískovně v Litenčicích., Pavla Tomanová Petrová, 2018
Tektonicky postižené písky karpatu v pískovně v Litenčicích., Pavla Tomanová Petrová, 2018
Tektonicky postižené písky a štěrky karpatu v pískovně v Litenčicích., Pavla Tomanová Petrová, 2018
Písky karpatu a konkrece v pískovně v Litenčicích, celkový pohled., Pavla Tomanová Petrová, 2018
Písky karpatu a konkrece v pískovně v Litenčicích, celkový pohled., Pavla Tomanová Petrová, 2018
Písky karpatu s tmavě hnědými intraklasty jílu v pískovně v Litenčicích., Pavla Tomanová Petrová, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]