Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čábuze - sejpy

Vyhledávání

Čábuze - sejpy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Čábuze
Mapové listy: 2234, 22341
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 300 m východně od návsi v obci Čábuze, území v okolí Mladíkovského potoka cca 250 x 100 m, severně od mostku přes potok.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zbytky po rýžování zlata (sejpy)
Technický objekt: rýžoviště, staré dobývky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4125

Geologie

Geologická charakteristika: Rýžovnické kopečky pokrývají území o rozloze asi 250 x 100 m a z okresní silnice jsou velmi dobře patrné. Je zde stará cedule, že jde o archeologickou lokalitu. Asi o 150 m výše proti proudu Mladíkovakého potoka je ještě jedna skupina rýžovnických kopečků na ploše asi 80 x 30 m. Výše proti proudu potoka se už žádné další stopy po rýžování nezachovaly. Kopečky jsou v nivě mírně meandrujícího Mladíkovského potoka, která je vyplněná fluviálními štěrkovitými a písčitými sedimenty s hojnými kameny o velikosti běžně do 10 cm, ojediněle i většími. Klasty bývají středně až málo opracované. Valounová analýza nebyla provedena, dá se předpokládat převaha klastů migmatitizovaných pararul až migmatitů, křemene, biotitického granitu, ojediněle možná i syenitového porfyru. V podloží nivy mladíkovského potoka dominuje migmatitizovaná biotitická pararula, místy se sillimanitem, s velkou pravděpodobností sem zasahuje také asi 100 m mocné těleso drobně zrnitého biotitického granitu směru SZ-JV, které je v úlomcích odkryto například v okolí kóty 682 m jz. od silnice. Jižně od silnice probíhají také dvě mohutné žíly syenitového porfyru směru V-Z, které jsou odkryty v kolonii Chalupy. Asi 500 m severně od lokality protíná údolí Mladíkovského potoka několik set metrů mocná mylonitová zóna z hojnými žílami mléčného křemene. Ty tvoří mohutné, až několik desítek metrů mocné a stovky metrů dlouhé žíly na hřbetu 500-1000 m sv. od lokality.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, geomorfologie, archeologie, ložisková geologie
Jevy: údolní niva, meandry
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), antropogenní (činnost lidská)
Hornina: štěrk, písek
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře patrná dokumentace starého dobývání zlata v této oblasti. Geomorfologicky zajímavá lokalita (meandrující tok potoka se slepými rameny).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Žáček, V. et al. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 22-341, list Vacov. - Archiv České geologické služby, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.05.18
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 09.04.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4125 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4125.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladimír Žáček, 2020
Středověké rýžoviště Čábuze, Vladimír Žáček, 2020
Středověké rýžoviště Čábuze, Vladimír Žáček, 2020
Středověké rýžoviště Čábuze, Vladimír Žáček, 2020
Středověké rýžoviště Čábuze, Vladimír Žáček, 2020
Středověké rýžoviště Čábuze, Vladimír Žáček, 2020
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]