Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Šišma - opuštěný lom

Vyhledávání

Šišma - opuštěný lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Šišma
Mapové listy: 2513, 25132
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 1200 m s. od křižovatky v Šišmě
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Obrovský stěnový zarostlý lom v pravé (západní) stráni Šišemky s litotypy a texturami kulmské facie
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4124

Geologie

Geologická charakteristika: Zarostlý stěnový lom 1200 m s. od křižovatky v Šišmě v pravé stráni potoka Šišemky. Rozměry lomu jsou 80 × 70 × 26 m. Ve spodní části lomu vystupují drobnozrnné polymiktní slepence a drobové slepence. Hlavní těženou surovinou byly lavicovité šedé jemnozrnné droby, místy kulovitě zvětrávající. Ve střední části stěny se vyskytují desky až tenké lavice šedých prachovcovo-břidličných laminitů až rytmitů. Sedimenty náležejí hradecko-kyjovickému souvrství kry Maleníku. Vrstvy generelně upadají k JJZ (198/26), na puklině P=320/90 bylo změřeno rýhování L=235/15. Průsvitná těžká minerální frakce drob je granátická (přes 90 % granátů), druhým nejčetnějším minerálem je apatit (5 %).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - kra Maleníku + okolí
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: litologie, sedimentologie, stavební a dekorační kámen
Jevy: zvrstvení, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: slepenec (konglomerát) , droba
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře sledovatelné litotypy a textury kulmské facie, lom je na rozdíl od velkolomu Podhůra veřejně přístupný.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bývalý lom, bez střetu zájmů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita v poměrně dobrém stavu, nečinný lom 10.5.2018; Lokalita je v dobrém stavu, zavážení odpadky nezaznamenáno 25.5.2018;

Literatura

Dvořák – Maštera – Otava (1976): Terénní deník a rukopisná základní geologická mapa 1:25 000, list GK M-33-96-C-c Dřevohostice. MS, archív ČGS Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 02.05.18
Aktualizoval(a): Otava Jiří 10.05.18, Otava Jiří 25.05.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4124 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4124.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Slabě vápnité droby mají tendenci ke kulovitému zvětrávání, Jiří Otava, 2014
báze drobové lavice, Jiří Otava, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]