Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Oprostovice - poldr

Vyhledávání

Oprostovice - poldr

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Oprostovice
Mapové listy: 2513, 25132
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: suchý poldr 245 m od kaple v Oprostovicích
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: 5 m vysoký zářez na břehu malého poldru
ID : 4121

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu na s. straně suché nádrže (poldru) je v podloží hlín odkryto střídání jílů a prachů šitbořických vrstev menilitového souvrství. Střídání má šlírový charakter. Jíly jsou žlutohnědě navětralé, začerstva šedé až modrošedé, tmavě šedé a šedohnědé. Jsou proměnlivě prachovité a vápnité. Místy obsahují milimetrové laminy bělavého kokolitového pelagitu (vápence). Laminy šedého vápnitého prachu tvoří tenké laminy i několikacentimetrové pásky. Jíly obsahují hojnou mikrofaunu zastoupenou planktonickými foraminiferami Tenuitella brevispira (Subb.), Globigerina praebulloides Blow, bentickými foraminiferami Bolivina dilatata Reuss, Asterigerinoides guerichi (Franke), Cibicides amphisyliensis (Andr.), Epistominella sp. a diatomami Odontella sp. Masově se vyskytují kosti a šupiny ryb. Společenstvo vápnitých nanofosílií se vyznačuje masovým výskytem druhu Cyclicargolithus abisectus, doprovázeného sporadickými výskyty Reticulofenestra ornata, R. lockeri, Coccolithus pelagicus, Pontosphaera latelliptica, P. obliquipons, P. pulcher atd. Mikropaleontologicky lze stáří stanovit v rozsahu nejvyšší spodní oligocén až svrchní oligocén.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - ždánická jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - oligocén
Témata: stratigrafie, litologie, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jíl, prach (silt), vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: referenční lokalita mapového listu 25-132 Lipník nad B. s charakteristickou litologií a mikrofaunou šitbořických vrstev
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: suchý poldr slouží k ochraně proti přívalovým dešťům a zářez postupně zaniká zahliněním a zarůstáním
Stav lokality: špatný

Literatura

Bubík, M. et al. (2017): Vysvětlivky k základní geologické měpě 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou. - MS ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 31.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4121 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4121.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jíly šitbořického členu menilitového souvrství s žlutými povlaky jarositu., Miroslav Bubík, 2019
Zářez v menilitovém souvrství na s. straně poldru na okraji Oprostovic. , Miroslav Bubík, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]