Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Soběchleby - opuštěný lom

Vyhledávání

Soběchleby - opuštěný lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Soběchleby
Mapové listy: 2513, 25132
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Zarostlý lom asi 1 km severně obce Soběchleby, rozměry 200 × 40 × 15 m) na kraji lesa. Ve spodní části je lom zatopen (d. b. LO045 a Dvořákův bod GK mapy Soběchleby č. 12)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Větší zarostlý lom v drobách s příbojovou facií miocénu
Technický objekt: lom
ID : 4116

Geologie

Geologická charakteristika: Stěny jsou tvořeny lavicovitými šedými, většinou středně zrnitými drobami. Při bázi vystupují dvě decimetrové polohy prachovitých břidlic a mezi nimi 30 cm mocná čočka hrubozrnných drob. Lavice upadají mírně k JZ (241/31), nejvýraznější rozpukání je ve směru V–Z (8/78). Nejvyšších 8 m stěny je v silně zvětralých drobách, na které nasedají štěrky příbojové facie miocénu stryszawského souvrství (karpat). Suboválné balvany drob mají až přes 1 m v delší ose. Matrix balvanitých drob na bázi je tvořen rezavě hnědými a okrovými laminovanými nevápnitými písky.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - střední část, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - kra Maleníku + okolí
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé, kenozoikum - neogén - miocén - spodní miocén - karpat
Témata: kvartérní geologie, litologie, sedimentologie, stratigrafie, stavební a dekorační kámen
Jevy: hranice stratigrafických jednotek, litologické rozhraní, skalní stěna, vrstva, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: droba, štěrk, písek, břidlice jílovitá
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Není důvod k ochraně, snad jen zábrana proti zavážení odpadky
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Část lomu zarostlá vegetací maliníku
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bubík et al. (2018): Vysvětlivky k listu 25-132 Lipník nad Bečvou.-MS ČGS, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 05.01.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4116 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4116.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Balvany drob na bázi stryszawského souvrství., Miroslav Bubík, 2017
Balvany drob na bázi stryszawského souvrství., Miroslav Bubík, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]