Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Símře

Vyhledávání

Símře

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Soběchleby
Mapové listy: 2513, 25132
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Sever
Lokalizace: Lokalita se nachází na úpatí kopce Dubanec, 890 m zjz. od kapličky zaniklé osady Símře u Soběchleb
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovna o rozměrech 15 × 20 × 5 m, v níž jsou příležitostně těženy štěrkovité písky kroměřížského souvrství
Technický objekt: pískovna
ID : 4104

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě se nacházejí štěrkovité písky tvořící hlavní část odkrytého profilu. Jsou to světle hnědavě šedé vápnité středno až hrubozrnné písky s větší či menší příměsí štěrku s klasty 2–35 mm, ojediněle až 12 cm, místy až písčité štěrky. Nehojně byly pozorovány závalky šedého vápnitého jílu až 17 cm v průměru a kulovité vápnité konkrece vzniklé zpevněním štěrkovitého písku na slepencovitý pískovec (koule až 40 cm v průměru). Ve spodní části stěny je patrná vykliňující poloha jemnozrnného písku s diagonálním zvrstvením. V nejvyšší části stěny na štěrkovitých píscích spočívají diskordantně jemnozrnné vápnité písky se závalky světle šedého jílovitého prachu o velikosti až 1 m a výše šedočervené (pestré) a nejvýše světle šedé vápnité jíly až slíny. Diskordance naznačená rozdílem sklonu mezi subhorizontálními štěrkovitými písky a slíny ukloněnými pod úhlem 40° může být ve skutečnosti synsedimentární gravitační deformací. Slíny obsahují chudší společenstva spíše mělkovodních foraminifer Elphidium fichtelianum (Orb.), E. crispum (L.), Asterigerinata planorbis (Orb.), Cassidulina laevigata Orb., Pararotalia aculeata (Orb.), Globigerina praebulloides Blow atd., doprovázených úlomkem ostrakoda, ostnu ježovky a zoubku kostnaté ryby. Valounová analýza doložila vedle 50 % zastoupení křemene vysoký výskyt pískovců pocházejících ze Západních Karpat, tmavé rohovce, kvarcity, tmavé vulkanity, granitoidy a ruly. Typická je absence valounů pocházejících z kulmských hornin.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - střední část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - spodní miocén - karpat
Témata: geologie, sedimentologie, litologie
Jevy: zvrstvení, charakteristická hornina, konkrece
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, štěrk, jíl
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryv v sedimentech kroměřížského souvrství, významná geologická lokalita na mapě 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: příležitostně těžená pískovna
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bubík, M. et al. (2017): Vysvětlivky k základní geologické měpě 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou. - MS ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 20.11.17
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4104 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4104.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Písky a štěrky kroměřížského souvrství., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Písky a štěrky kroměřížského souvrství v pískovně z. od Símře., Miroslav Bubík, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]