Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lipník nad Bečvou – pyroklastika

Vyhledávání

Lipník nad Bečvou – pyroklastika

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Lipník nad Bečvou
Mapové listy: 2513, 25132
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Sever
Lokalizace: V levém nárazovém břehu potoka Hlásenec na sv. okraji Lipníka nad Bečvou
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: V nárazovém břehu potoka Hlásenec vystupují jemnozrnná ryolitová pyroklastika zpod povodňových hlín.
ID : 4103

Geologie

Geologická charakteristika: V břehu potoka vystupují jemnozrnná ryolitová pyroklastika zpod povodňových hlín. Podle laminace zapadají pyroklastika k JV pod úhlem 65°. V roce 2017 se objevily další výchozy v korytě potoka v délce 8 m a ručně vrtanou sondou byla pyroklastika zastižena ještě 13 m dále po proudu. Pozorované výchozy dovolují odhadnout neúplnou mocnost horizontu na více než 8 m. Podloží ani nadloží pyroklastik se nepodařilo zastihnout, pravděpodobně ale tvoří horizont uvnitř vápnitých jílů badenu. Makroskopicky lze pyroklastika popsat jako světle zelenošedou laminovanou jemnozrnnou vulkanoklastickou horninu. Je většinou nezpevněná, místy se ale vyskytují i pevné, střepově rozpadavé horizonty. V jejím složení vysoce převažují ostrohranné střípky vulkanického skla, jejichž morfologie prozrazuje, že jde o jemnou drť pemzy. Vedle skla se na složení podílí i křemen, draselný živec i plagioklas, vzácně biotit a akcesoricky zirkon. Vulkanické sklo často nese na povrchu známky sekundárních přeměn, především na jílové minerály. Jílové minerály také převažují v základní hmotě mezi jednotlivými klasty.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - střední část - neogén Hornomoravského úvalu(až severní okraj Moravské brány)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden - spodní baden (morav)
Témata: geologie, vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: vulkanoklastika
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: výchoz pyroklastik badenu, významná geologická lokalita v mapování 1 : 25 0000
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: hrozí poškození vodní erozí
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bubík M. et al. (2017): Vysvětlivky ke geol. mapě 1 : 25 000 list 25-132 Lipník nad Bečvou. - MS ČGS Praha. Buriánek, D., Krejčí, O., Krejčí, V., Tomanová Petrová, P. (2021). Mineralogická charakteristika sekundárních změn miocenních vulkanoklastických hornin z jižní a střední Moravy (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 28, 1–2, 93–104.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 20.11.17
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4103 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4103.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2017
Miroslav Bubík, 2016
Miroslav Bubík, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]