Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Křepice

Vyhledávání

Křepice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Křepice
Mapové listy: 3411, 34111
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Střed a Jih
Lokalizace: 1500 m jv. od kostela v Křepicích
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zářez ve svahu, písky ottnangu (deltové sedimenty)
ID : 4101

Geologie

Geologická charakteristika: Ve stěně jsou odkryty žlutavé až žlutošedé jemnozrnné křemenné písky, v jejich podloží jsou žlutavé, rezavě žlutohnědé až světle hnědé jemně vrstevnaté jemnozrnné písky ottnangu, místy s polohami nabohacenými organikou (1-20 cm mocnými). Písky jsou subhorizontálně a šikmo uložené. Jsou interpretovány jako deltové sedimenty (foresety, svah delty). V nadloží pozorovatelné svahové kvartérní sedimenty, polohy spraší s fosilními půdami a říční sedimenty (korytovité zvrstvení).
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - spodní miocén - ottnang
Témata: geologie, kvartérní geologie, litologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina, fosilní půdy, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Sedimentologický záznam deltových sedimentů ottnangu, polycyklické sedimenty kvartéru.
Střety zájmů: vegetace, těžba
Popis střetů zájmů: Písky zřejmě těženy pro místní potřebu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Matějovská, O. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 34-111 list Višnové. - ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 08.11.17
Aktualizoval(a): Baldík Vít 22.02.18, Baldík Vít 22.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4101 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4101.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Deltové sedimenty, ottnang., Pavla Tomanová Petrová, 2017
Kontakt sedimentů ottnangu a kvartéru., Pavla Tomanová Petrová, 2017
Kvartérní sedimenty (spraše, svahoviny, říční sedimenty)., Pavla Tomanová Petrová, 2017
Pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]