Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Krásný vrch

Vyhledávání

Krásný vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Hroznětín
Mapové listy: 1121, 11212
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: cca 300 m v. od trati u Velkého Rybníka, cca 2 km jv. od Hroznětína
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v terciérních vulkanitech. Relikt tufového kužele s intruzí bazanitu. V podloží kaolinicky zvětralý granit a terciérní sedimenty (paleogén i neogén).
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4094

Geologie

Geologická charakteristika: Freatomagmatické erupce surtseyského typu v mělkovodním (jezerním) prostředí vytvrořily tufový kužel. V další fázi vulkanické aktivity do pyroklastického kužele pronikly žíly i větší intruze bazanitu. Opuštěný lom odkrývá v okrajových částech zvrstvené lapilovce freatomagmatické erupce s úklonem od centra vulkánu (relikt svahů pyroklastického kužele). Centrální část lomu odkrývá systém bazanitových intruzí. Směrem na jih je pak obnaženo podloží vulkánu tvořené především kaolíny (kaolinicky zvětralá žula). Na puklinách bazanitu jsou výskyty kalcitu a aragonitu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: neogén
Témata: vulkanologie, mineralogie
Jevy: diskordance, struskový kužel, žíla (magmatická), intruze, minerál
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič), lapilovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Istruktivní výchoz dokumentující specifický typ vulkanické činnosti v Sokolovské pánvi.
Střety zájmů: těžba
Popis střetů zájmů: Unikátní způsob zachování a odkrytí reliktu tufového kužele v Sokolovské pánvi.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Magna T., Rapprich V. (2017): Basalt 2017 Kadaň: Abstracts and Excursion Guide.Czech Geological Society, Czech Geological Survey, 110 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 09.05.17
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 19.02.18, Kukal Zdeněk 22.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4094 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4094.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladislav Rapprich, 2017
Vladislav Rapprich, 2017
Vladislav Rapprich, 2017
Vladislav Rapprich, 2017
Vladislav Rapprich, 2017
Vladislav Rapprich, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]