Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kokořínský důl

Vyhledávání

Kokořínský důl

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Kokořín, Olešno, Sedlec u Mšena, Střemy, Vysoká, Tubož
Mapové listy: 0244, 02444,02442,12222
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Údolí Pšovky s bočními údolími Pšovky a roklemi, S. od Mělníka, Z. od Měšna.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Kaňonovité údolí Pšovky a jeho boční údolí a rokle v kvádrovcových pískovcích.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 40

Geologie

Geologická charakteristika: Pšovka se zařezává do středně zrnitých až hrubozrnných křemenných pískovců střední části jizerského souvrství a jemnozrnných, výše až hrubozrnných křemenných pískovců svrchní části jizerského souvrství. Pískovce jsou většinou dobře vrstvené, místy s drobným šikmým zvrstvením, tvoří řadu drobných, nahoru hrubozrnných cyklů. Ve svrchních částech profilů se vyskytují také vápnité pískovce a mechovkové vápence (svrchní část jizerského souvrství). Proželeznění (inkrustace) pískovců místy dosahuje velkého měřítka a podmiňuje vznik tvarů selektivního zvětrávání a eroze (Pokličky, Jestřebické Pokličky, rokle Močidla), řada pseudokrasových jeskyní (Nedamy, j. u Sedlce, v polesí Kačina) a výklenků, skalních říms, různé typy voštin. Skalní město Bludiště. Sopečný pronik Víno je tvořen nefelinickým tefritem. Geologickou stavbu popisují např. Fryč (1885), Němec (1981) a Adamovič (1989), geomorfologické jevy např. Balatka - Sládek (1981).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, skalní strž (rokle), inkrustace, skalní hřib, skalní město, skalní okno, skalní věž, skalní převis , voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 179     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologické a geomorfologické jevy v pískovcích. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 7. 11. 1953, č. předpisu: 46.028/53; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988), přehlášeno dle nařízení č. 1/2019 z 13. února 2019.
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: zemědělství, turistika, rekreace
Popis střetů zájmů: Ohroženo regionálními zdroji znečištění, zemědělstvím (podzemní vody), místy intenzivním turistickým ruchem. Na více místech stará těžba pískovce a vulkanitů, malých rozměrů. Horolezení povoleno jen na místech vyznačených se souhlasem orgánu ochrany přírody, i tam ale dochází k vyšší erozi skal.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Adamovič, J. (1989): Geologické poměry a faciální vývoj kvádrových pískovců Kokořínska. - Dipl. práce, PřFUK. Balatka, B. - Sládek, J. (1981): Geomorfologie Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a přilehlého území. - Bohemia Centralis, 10 (1980), 7-53. Praha. Frič, A. (1885): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. III. Jizerské vrstvy. - Archiv přír. průz. Čech V., 2, 132 s. Praha. Němec, J. (1981): Geologické poměry SPR Kokořínský důl. - Bohemia Centralis, 10 (1980), 55-69. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 10.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 25.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 40 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/40.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kaňonovité údolí Pšovky zaříznuté do křídových křemenných pískovců jizerského souvrství stáří turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Kaňonovité údolí Pšovky zaříznuté do křídových křemenných pískovců jizerského souvrství stáří turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Kaňonovité údolí Pšovky zaříznuté do křídových křemenných pískovců jizerského souvrství stáří turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Kaňonovité údolí Pšovky zaříznuté do křídových křemenných pískovců jizerského souvrství stáří turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Kaňonovité údolí Pšovky zaříznuté do křídových křemenných pískovců jizerského souvrství stáří turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Kaňonovité údolí Pšovky zaříznuté do křídových křemenných pískovců jizerského souvrství stáří turonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]