Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jizerskohorské bučiny - Špičák, Strmý vrch

Vyhledávání

Jizerskohorské bučiny - Špičák, Strmý vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Frýdlant v Čechách, Oldřichov v Hájích
Mapové listy: 0314, 03142,03141
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Vrchol Strmého vrchu (698,4 m n. m.) a jeho jihovýchodní svah, vrchol a svahy severnější kóty Špičák (723,6 m n.m.) severozápadně od Oldřichova v Hájích
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Balvanité svahy s roklemi potoků, s kaskádami a vodopády, geomorfologicky významné útvary a dochovaná přirozená rostlinná a živočišná společenstva
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3961

Geologie

Geologická charakteristika: Podklad je tvořen krkonošsko-jizerským masivem. V daném území převládá výrazně porfyrický, středně zrnitý granodiorit v různých stadiích rozpadu. Přítomny jsou aplitové žíly, méně často lamprofyry. V údolí Sloupského potoka se vyskytuje mylonitizovaná žíla lamprofyru, navíc mineralizovaná křemennou žílou s krevelem. Roztroušeně se nacházejí pegmatity a bazické pecky. Zvětráváním a odnosem vznikla četná skalní žebra, žulové suky i izolované skály s charakteristickou kvádrovou nebo žokovitou formou rozpadu žuly kombinovanou s deskovitou odlučností podle exfoliace. V žulových útvarech se vyskytují skalní brány, skalní mísy, hřiby a viklany. K nejznámějším skalám a skalním útvarům patří Skalní brána, Důlní skála, Temná věž a Hřib (část Špičák) Mackovčin a kol., 2002).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: skalní brána (most), skalní hřib, skalní věž, skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula), aplit, lamprofyr
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2058     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Původní smíšený les, významné geomorfologické útvary, dochovalá rostlinná a živočišná společenstva; vyhlášeno v r. 1999, výměra 950,93 ha /rezervace), 1750,41 ha (ochranné pásmo); rezervace je tvořena sedmi částmi (původní NPR Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, Ptáčník a Tišina, vyhlášené v r. 1960) navzájem propojenými ochranným pásmem
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 27.02.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3961 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3961.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Území tvořené granity krkonošsko-jizerského masivu je bohaté na skalní hřbety, žulové suky i izolované skály, skalní brány, skalní mísy, hřiby a viklany., Markéta Vajskebrová, 2017
Území tvořené granity krkonošsko-jizerského masivu je bohaté na skalní hřbety, žulové suky i izolované skály, skalní brány, skalní mísy, hřiby a viklany., Markéta Vajskebrová, 2017
Podklad území tvoří středně zrnitý granit s výraznými vyrostlicemi živců., Markéta Vajskebrová, 2017
Území tvořené granity krkonošsko-jizerského masivu je bohaté na skalní hřbety, žulové suky i izolované skály, skalní brány, skalní mísy, hřiby a viklany., Markéta Vajskebrová, 2017
Území tvořené granity krkonošsko-jizerského masivu je bohaté na skalní hřbety, žulové suky i izolované skály, skalní brány, skalní mísy, hřiby a viklany., Markéta Vajskebrová, 2017
Území tvořené granity krkonošsko-jizerského masivu je bohaté na skalní hřbety, žulové suky i izolované skály, skalní brány, skalní mísy, hřiby a viklany., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]