Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mutěnínský lom a okolí

Vyhledávání

Mutěnínský lom a okolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Domažlice
Katastrální území: Starý Kramolín, Mutěnín
Mapové listy: 2121, 21213
Oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Návrší mezi Starým Kramolínem a Mutěnínem, západně od silnice z Mutěnína do Starého Kramolína. Mutěnínský lom 0,8 km sz.od Mutěnína.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: V jv. části území opuštěný částečně zatopený Mutěnínský lom, celková rozloha 1,75 ha.Další opuštěné drobné lomy ve svahu.
Technický objekt: lom
ID : 396

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěné lomy v mutěnínském dioritovém masivuposkytují zásadní informace o vzájemných genetických a časových vztazích mezi dílčími intruzemi mutěnínského dioritového pně a jejich hostitelském prostředí exokontaktů - rohovců.V opuštěných lomech byl těžen poměrně homogenní, středně zrnitý amfibol-biotitický diorit, místy obsahující hypersten. Usměrnění horniny je minimální. Vzácně se objevují drobné, čočkovité, pegmatitové až aplitové žíly, zachycené průzkumnými vrty. Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005) popisují pouze PP omezený na bývalý Mutěnínský lom. V lomu se těžil středně zrnitý amfibolicko-biotitický diorit , místy s pyroxenaem a geranátem, který se pod názvem mutěnínský syenit užíval jako pomníkový kámen. V lomové stěně lze pozorovat kulovité zvětrávání dioritu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin, proterozoikum
Témata: petrologie, ložisková geologie
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: diorit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1325     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opuštěné lomy poskytují zásadní informace o vzájemných genetických a časových vztazích mezi dílčími intruzemi mutěnínského dioritového pně a jejich hostitelském prostředí.Ojedinělý výskyt amfibol-biotitického dioritu jediný v malém, ale geologicky nesmírně významném bazickém mutěnínském masivku. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Domažlice, 25. 9. 1990.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Vejnar, Z. et al. (1981): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 21-213 Bělá nad Radbuzou. - ÚÚG Praha.; Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.105, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kopecký Václav, 19.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 04.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 396 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/396.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]