Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Háje u Onšovic (jih)

Vyhledávání

Háje u Onšovic (jih)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Onšovice u Čkyně
Mapové listy: 2234, 22341
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Výrazná elevace cca 300 jv. od kapličky Onšovicích. Na hřbetě tři drobné pahorky s lesíky vystupují z pastvin v okolí.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Drobné výchozy a sutě. Východní a prostřední pahorek dokumentuje výskyt krystalických vápenců, které tvoří vložky v okolních rulách. Západní pahorek je tvořen grafitickými kvarcity a kvarcitickými břidlicemi.
ID : 3954

Geologie

Geologická charakteristika: Kupovité pahorky výrazně vystupující nad okolní terén jsou tvořeny čočkami krystalického vápence s příměsí grafitického metakvarcitu, uloženými v okolních rulách pestré skupiny krystalinika (moldanubikum).Pestré složení hornin, především výskyt vápenců podmiňuje bohatost výskytu vapnomilných druhů rostlin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie, botanika, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), kvarcit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1599     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka hornin pestré skupiny moldanubika a vazby horninového prostředí na vegetační pokryv. Geomorfologicky výrazný krajiný prvek. Bohatá vápnomilná květena. Spolu s lokalitou Háje u Onšovic (sever) je území chráněno jako PP Háje.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.325 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.11.09
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10, Gürtlerová Pavla 05.04.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3954 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3954.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na lokalitu ze severu od silnice do Onšovic., Pavla Gürtlerová, 2018
Pohled na Onšovice od lokality. V pozadí Javornik., Pavla Gürtlerová, 2018
Pohled na vyvýšeninu se třemi pahorky od lokality Háje u Onšovic (sever) , Pavla Gürtlerová, 2018
Skalní výchozy krystalických vápenců  nad Onšovicemi., Pavla Gürtlerová, 2018
Skalní výchozy krystalických vápenců  nad Onšovicemi., Pavla Gürtlerová, 2018
Skalní výchozy krystalických vápenců  nad Onšovicemi., Pavla Gürtlerová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]