Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zákrut Smědé - Harta

Vyhledávání

Zákrut Smědé - Harta

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Frýdlant
Mapové listy: 0312, 03123
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Cca 3 km sz. od Frýdlantu. Sv. část je ohrničena tunelem železniční trati Frýdlant-Černousy_hraničné přechod Zawidów. Ostatní hranici lokality tvoří tok říčky Smědé. Přístup k lokalitě po žluté turistické značce od rozcestí Harta.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Meandr řeky Smědé, skály a skalní výchozy metagranitů a porfyrů podél řeky.
ID : 3953

Geologie

Geologická charakteristika: Území lokality je tvořeno především metagranity krkonošsko-jizerského krystalinika (krkonošsko-jizerské ortoruly). tyto horniny jsou pravděpodobně částečně metamorfované ekvivalenty tzv. rumburské žuly. Metagranity jsou muskovit biotitické drobno až středně zrnité. Minerály v hornině jsou částečně usměrněné a kataklasticky deformované. Ve směru JZ-SV je těleso metagranitů prostoupeno průniky magmatických žil granitového porfyru s drobnozrnnou strukturou s vyrostlicemi živců a křemene maximálně 1cm. Tyto porfyry díky své kompaktnější konzistenci oproti metagranitům tvoří hřbet, který se stal překážkou v cestě říčce Smědé a reguloval její tok tak, aby se mu vyhnula. Díky tomu se postupnou erozí a vytvořil meandr. V jeho neužším místě (tzv. šíje menadru) je proražený nejenom železniční tunel, ale i kanál odvádějící vodu říčky Smědé z jv. části do sz. přímo do elektrárny Harta. Díky snížené vodní hladině v řece je odkryté její balvanité koryto. Hluboce zaříznutý tok řeky odkrývá řadu skalních výchozů na jejích březích.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: geomorfologie, geologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, koryto řeky, meandry, skála, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, akvatická (činnost vody)
Hornina: granit (žula), porfyr, metagranit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky a petrograficky zajímavá lokalita. Instruktivní ukázka vzniku meandrujícího toku.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Rubín J., Balatka B.a kolektiv (1986): Atlas skalních a půdních tvarů. Akademia, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 23.11.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 16.09.17, Kukal Zdeněk 05.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3953 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3953.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy metagranitů (krkonoško-jizerské ortoruly) podél toku říčky Smědé u elektrárny Harta., Pavla Gürtlerová, 2016
Výchozy metagranitů (krkonoško-jizerské ortoruly) podél toku říčky Smědé u elektrárny Harta., Pavla Gürtlerová, 2016
Výchozy metagranitů (krkonoško-jizerské ortoruly) podél toku říčky Smědé u elektrárny Harta., Pavla Gürtlerová, 2016
Výchozy metagranitů (krkonoško-jizerské ortoruly) podél toku říčky Smědé u elektrárny Harta., Markéta Vajskebrová, 2016
Výchoz granitového porfyru na břehu řeky Smědé., Markéta Vajskebrová, 2016
Výchozy metagranitů (krkonoško-jizerské ortoruly) podél toku říčky Smědé., Markéta Vajskebrová, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]