Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pohanské kameny

Vyhledávání

Pohanské kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Višňová u Frýdlantu
Mapové listy: 0312, 03123
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Ssz. od obce Višňová. Přístupné po zelené turistické značce.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz a balvany granitů na vyvýšenině nad obcí s vyhlídkou.
ID : 3952

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy hornin na Pohanských kamenech jsou tvořeny porfyrickým biotitickým granitem kataklasticky porušeným (tzv. rumburskou žulou). Seskupení granitových balvanů utváří ojedinělý geomorfologický útvar. Na jeho vzniku se podílela eroze a všechny její průvodní jevy. Průběh zvětrávání byl selektivní, kdy méně odolné části byly erodovány a zůstaly ty odolnější, které mohly prodělat nějaký pohyb, např. sesednutí nebo řícení. Jednotlivé balvany mohou také představovat např. odolnější horninová jádra, která jsou postupně erozí obnažována a vzájemně na sebe nasedají. Díky tomu zde vznikla mezi balvany i skalní brána. Ve vrcholových partiích vyhlídkové skalky se zábradlím se nalézá pět skalních mís. Jsou to oválné prohlubně na mírně skloněných skalních plochách, které vznikly selektivní erozí nestejnorodého granitového materiálů. Skalní mísy jsou často vyplněny dešťovou vodou, která narušuje horninu a misky prohlubuje. Na lokalitě jsou viditelné odtokové žlábky. Prohloubí-li se žlábek natolik, že se ve skalní míse neudrží voda, dochází k její rychlé destrukci. Pohanské kameny mají i význam historický. Seskupení balvanů, skalní mísy spolu s archeologickými nálezy z doby kamenné vedlo obyvatele v 19 stol. k interpretaci místa jako pohanského obětiště.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: geomorfologie, historie
Jevy: selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita má význam především z geomorfologického hlediska. Je vhodným turisty navštěvovaným místem.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Stromy v okolí převyšují vyhlídku na kamenech.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Demek J. a kol.(1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 23.11.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 16.09.17, Kukal Zdeněk 05.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3952 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3952.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled, Markéta Vajskebrová, 2016
Pamětní deska  přírodovědci prof. von  Wirchov, který v roce 1895 zkoumal Pohanské kameny na výjezdním šetření lužické antropologické skupiny. , Markéta Vajskebrová, 2016
Celkový pohled, Markéta Vajskebrová, 2016
Celkový pohled, Markéta Vajskebrová, 2016
Celkový pohled, Markéta Vajskebrová, 2016
Hrubozrnné porfyrické biotitické žuly s vyrostlicemi živců., Pavla Gürtlerová, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]