Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tasovické svahy

Vyhledávání

Tasovické svahy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Tasovice
Mapové listy: 3413, 34131
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 1200 m z. od kostela sv. Klementa Maria Hofbauera
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: výchozy granodioritu v březích řeky Dyje
ID : 3948

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy biotitického granodioritu tasovického typu. Jedná se o drobnozrnnou růžovou horninu s křemenem, růžovým plagioklasem, mikroklinem a biotitem, která je chudá na akcesorie (vzácně se vyskytuje pouze apatit a zirkon). Plagioklas tvoří hypidiomorfní zrna o velikosti 1-3 mm, tence lamelovaná, zonální, většinou kaolinizovaná, často uzavírá zrna křemene.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum - dyjská klenba
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granitoid
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5931     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická hornina, součást přírodní památky Tasovické svahy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Batík, P. - Čtyroký, P. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 34-131 Šatov. ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 14.09.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3948 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3948.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Biotitické granodiority dyjského masivu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Biotitické granodiority dyjského masivu, pohled do údolí Dyje., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Biotitické granodiority dyjského masivu., Pavla Tomanová Petrová, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]