Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Únanov - lom

Vyhledávání

Únanov - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Únanov
Mapové listy: 3411, 34113
Oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 350 m ssv. od kostela sv. Prokopa v Únanově
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: bývalý lom v obci v horninách dyjského masivu
Technický objekt: lom
ID : 3947

Geologie

Geologická charakteristika: V bývalém lomu je pozorovatelná zbřidličnělá biotitická žula, která přechází v žulový biotitický blastomylonit. V něm je možné vidět 1-2 mm mocné čočky nebo proužky složené z jemnozrnné drti křemene a živců. Foliaci sledují shluky muskovitických šupin, méně hojný bývá biotit. Žuly jsou zřetelně lavicovité, postižené kaolinickým zvětráváním. Křemen se nachází ve formě víceméně rekrystalované drti a obklopuje porfyroblasty. Draselný živec, tvořený 2-8 mm velkými alotriomorfními zrny, obvykle uzavírá drobnější idiomorfní vyrostlice plagioklasu, který tvoří nejčastěji 1-2 mm velká hypidiomorfně omezená a z větší části sericitizovaná zrna. Biotit bývá chloritizovaný či baueritizovaný, příp. zatlačený epidotem. Polohově se setkáváme s muskovitem. Akcesoricky bývá zastoupen titanit, narůžovělý granát blízký almandinu, klinozoisit, epidot a turmalín.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum - dyjská klenba
Stratigrafie: neoproterozoikum
Témata: geologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: granitoid, rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: rozsáhlý lom s typickými horninami v obci Únanov
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čtyroký, P. - Batík, P. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 34-113 Znojmo. ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 14.09.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3947 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3947.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Horniny dyjského masivu na lokalitě Únanov., Pavla Tomanová Petrová, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]