Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Božice - pískovna

Vyhledávání

Božice - pískovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Božice, Hrádek
Mapové listy: 3413, 34132
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 2500 m jz. od kostela v Božicích
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: činná pískovna, těžba kvartérních střednopleistocénních písků a štěrků
Technický objekt: pískovna
ID : 3946

Geologie

Geologická charakteristika: Ve stěně pískovny patřící Českomoravskému štěrku a. s. s výškou stěn 8-10 m vycházejí středně zrnité až hrubozrnné písky s polohami drobnozrnného štěrku, místy s bloky hornin pocházejících z Českého masivu (křemen, ruly, granitoidy). Ve stěně v píscích je pozorovatelné korytovité zvrstvení a mrazové klíny na povrchu. Sedimenty jsou řazeny k tzv. mladšímu štěrkopískovému pokryvu, stáří střední pleistocén. Písky se štěrky byly ukládány toky řek Dyje a Jevišovky. Pískovna vznikla po roce 1990, nahradila starší těžebnu, která byla aplanována.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén - střední pleistocén
Témata: kvartérní geologie, ložisková geologie, sedimentologie, petrologie
Jevy: zvrstvení, mrazový klín
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, štěrk
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře odkrytý profil střednopleistocénními sedimenty řek Dyje a Jevišovky
Střety zájmů: těžba povrchová, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: jedná se o pískovnu s probíhající těžbou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dornič J. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 34-132 Božice. ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 02.09.16
Aktualizoval(a): Havlíček Pavel 08.09.16, Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3946 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3946.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Střednopleistocenní písky na lokalitě Božice., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Střednopleistocenní písky na lokalitě Božice, korytovité zvrstvení, mrazové klíny., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Střednopleistocenní písky s polohami štěrků na lokalitě Božice., Pavla Tomanová Petrová, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]