Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Únanov - kaolín

Vyhledávání

Únanov - kaolín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Únanov
Mapové listy: 3411, 34113
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Střed a Jih
Lokalizace: 600 m jižně od kostela v Únanově
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Bývalá těžebna kaolínu, sv. od těženého ložiska firmy Sedlecký kaolin a. s., Závod Únanov
Technický objekt: lom
ID : 3945

Geologie

Geologická charakteristika: Ložisko Únanov bylo těženo od roku 1882. Mocnost ložiskové polohy je 5–20 m, skrývky do 8 m. Výplav kaolínu se pohybuje v rozmezí 15–20 %, bělost do 85 %. V 90-tých letech roční těžba kolísala od 100 do 120 tisíc tun, z tohoto množství bylo získáváno asi 35 000 t plaveného, převážně papírenského kaolínu. Ložiska kaolínu vznikla supergenním kaolinickým zvětráváním živcových hornin, převážně proterozoických granitoidů dyjského masivu. Lokálně došlo k tvorbě ložiskových akumulací reziduálního kaolinu plynule přecházejícího do matečné horniny. Popisované akumulace vznikaly kaolinickým zvětráváním živcem bohatých granitoidů v podmínkách teplého a vlhkého klimatu. Stáří kaolinizace není jednoznačně doloženo. Snad již během triasu došlo k první fázi intenzivního kaolinického zvětrávání krystalinika (Čtyroký – Batík a kol. 1990). S největší pravděpodobností k ní došlo ve svrchním mezozoiku až spodním terciéru, a to ještě před uložením štěrků, písků a jílů eggenburgského stáří. Postupná eroze zlikvidovala prakticky souvislou kůru kaolínu, zachovaly se pouze pokleslé části a nejhlouběji kaolinizované partie. Kaolín se zachoval pouze v tektonicky zakleslých krách, obvykle překrytý miocenními sedimenty. Setkáváme se s kaolínem primárním (nepřemístěným) a sekundárním (přemístěný, písčitý). Intenzita kaolinizace kolísá vertikálně i horizontálně. Na ložisku Únanov je matečnou horninou usměrněný granit. Vyšší kvalita kaolinu byla zaznamenána v místech, kde pronikají leukokratní žuly (čočkovitá tělesa), aplity nebo pegmatity. Kaolinizace postihuje především plagioklasy, K-živec je ve svrchních profilech částečně zachován. Další projevy zvětrávání jsou patrné na biotitu, který je zcela chloritizován a baueritizován. Z těžkých minerálů jsou v kaolinové surovině zastoupeny především goethit, siderit, leukoxen a anatas. Obsah je nízký, obvykle kolem 0,03 obj. %. Podíl těchto fází je v surovině nežádoucí (obsahují barvicí oxidy Fe a Mn) a jejich množství se redukuje při zpracování. Fázové složení suroviny závisí na zrnitostní frakci. Kaolinitová surovina obsahuje kaolinit, křemen, muskovit, chlorit a relikty K-živců. Se snižující se velikostí zrna dané frakce převažuje kaolinit, ostatní fáze ztrácejí na významu. Vedle kaolinitu byla zaznamenána přítomnost halloysitu a illitu. Vzácně byla na ložisku objevena poloha tzv. „gumy“, což je sekundární plastický kaolin s vysokým obsahem montmorillonitu. Vznik byl podmíněn změnou sedimentačního prostředí a zvýšením jeho alkalinity. Z technologického hlediska je výplav přírodního kaolínu frakce 0 až 20 m nezralým kaolinovým profilem, neboť kaolinizace neproběhla úplně. Surovina se zpracovává plavením a výsledný produkt se používá jako plnící kaolin pro papírenský průmysl nebo do nátěrových hmot.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: litologie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: kaolin
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní bývalé ložisko kaolínu na Znojemsku.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: aktuálně bez střetu zájmů, lokalita slouží ke koupání
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Setrvalý stav 25.3.2022;

Literatura

Neužil, J. - Kužvart, M. - Šeba, P. (1980): Kaolinizace hornin dyjského masivu. - Sbor. geol. Věd, řada LG, 21, 7-41. Pavlík, J. - Kratochvíla, L. (1989): Ložisko kaolinu Únanov na Znojemsku. - Unigeo - Sborník prací, 35. Čtyroký, P. – Batík, P. a kol. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 34-113 Znojmo. ÚÚG. Praha. Krystková, L. (1969): Znojemsko – průzkum kaolínů. – MS Geofond. Praha. Krystková, L. (1971): Kaolinová ložiska na Znojemsku. - Časopis pro mineralogii a geologii, 16, 2, 159-173. Praha. WWW stránky lokalit: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Unanov/Unanov_text.htm

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 01.09.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.02.18, Tomanová Petrová Pavla 25.03.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3945 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3945.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
kaolín, detail, Pavla Tomanová Petrová, 2022
Pavla Tomanová Petrová, 2022
Pavla Tomanová Petrová, 2022
Pavla Tomanová Petrová, 2022
Pohled na lokalitu kaolínu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Pohled na lokalitu kaolínu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]