Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kaolínka - Přímětice

Vyhledávání

Kaolínka - Přímětice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Přímětice
Mapové listy: 3411, 34113
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Střed a Jih
Lokalizace: 1100 m vsv. od kostela v Příměticích
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Bývalá těžebna kaolínu, dnes PP Kaolinka, předmětem ochrany je výskyt čolka dravého (Triturus carnifex) a dalších vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na biotopy mokřadu a narušovaných ploch. Ojedinělé ložisko kaolínu v České republice.
Technický objekt: staré dobývky, lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3944

Geologie

Geologická charakteristika: Bývalá těžebna kaolínu dnes představuje zatopenou jámu o rozměrech 225 x 100 m. Těženou surovinou byl kaolín. Ložisko kaolínu Přímětice bylo ověřeno geologickým průzkumem (Krystková 1969). Vzniklo kaolinizací granodioritu dyjského masivu. Těžitelná mocnost byla 7–10 m a průměrná mocnost se skrývkou 1 m. Největší mocnosti kaolínu 21,2 m bylo dosaženo ve vrtu DV2 v současném jezírku u Přímětic (popisovaná lokalita). Průměrný výplav kaolínu byl 25,5 % (Čtyroký – Batík a kol. 1990). Ložiska kaolínu vznikla supergenním kaolinickým zvětráváním živcových hornin, převážně proterozoických granitoidů dyjského masivu. Lokálně došlo k tvorbě ložiskových akumulací reziduálního kaolinu plynule přecházejícího do matečné horniny. Popisované akumulace vznikaly kaolinickým zvětráváním živcem bohatých granitoidů v podmínkách teplého a vlhkého klimatu. Stáří kaolinizace není jednoznačně doloženo. Snad již během triasu došlo k první fázi intenzivního kaolinického zvětrávání krystalinika (Čtyroký – Batík a kol. 1990). S největší pravděpodobností k ní došlo ve svrchním mezozoiku až spodním terciéru, a to ještě před uložením štěrků, písků a jílů eggenburgského stáří. Postupná eroze zlikvidovala prakticky souvislou kůru kaolínu, zachovaly se pouze pokleslé části a nejhlouběji kaolinizované partie. Kaolín se zachoval pouze v tektonicky zakleslých krách, obvykle překrytý miocenními sedimenty. Setkáváme se s kaolínem primárním (nepřemístěným) a sekundárním (přemístěný, písčitý). Intenzita kaolinizace kolísá vertikálně i horizontálně. Nejkvalitnější bílý kaolín vznikl z leukokratních typů hornin s nízkým obsahem barvicích oxidů, méně kvalitní kaolin z biotitického granodioritu a fylitu.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: litologie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: kaolin
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5908     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní bývalé ložisko kaolínu na Znojemsku. Chráněno od roku 2013 jako přírodní památka Kaolinka.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: aktuálně bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: bez změn 25.3.2022;

Literatura

Neužil, J. - Kužvart, M. - Šeba, P. (1980): Kaolinizace hornin dyjského masivu. - Sbor. geol. Věd, řada LG, 21, 7-41. Pavlík, J. - Kratochvíla, L. (1989): Ložisko kaolinu Únanov na Znojemsku. - Unigeo - Sborník prací, 35. Čtyroký, P. – Batík, P. a kol. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 34-113 Znojmo. ÚÚG. Praha. Krystková, L. (1969): Znojemsko – průzkum kaolínů. – MS Geofond. Praha. Krystková, L. (1971): Kaolinová ložiska na Znojemsku. - Časopis pro mineralogii a geologii, 16, 2, 159-173. Praha. WWW stránky lokalit: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Unanov/Unanov_text.htm

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 31.08.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 22.12.17, Tomanová Petrová Pavla 25.03.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3944 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3944.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Tomanová Petrová, 2022
Pavla Tomanová Petrová, 2022
Pavla Tomanová Petrová, 2022
Celkový pohled na bývalou těžebnu kaolínu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Celkový pohled na bývalou těžebnu kaolínu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Informační cedule na lokalitě Kaolinka., Pavla Tomanová Petrová, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]