Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lůmek u Vidochova

Vyhledávání

Lůmek u Vidochova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Hradec Králové
Katastrální území: Vidochov
Mapové listy: 0343, 03432
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Opuštěný lůmek u Vidochova leží cca 300 m jjv. od kóty 567 m Šturmova vrchu
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lůmek s čistskými pískovci vrchlabského souvrství.
Technický objekt: lom
ID : 3940

Geologie

Geologická charakteristika: V lůmku jsou odkryty vrstvy tzv. čistských pískovců vrchlabského souvrství. Sety subhorizontálně až horizontálně paralelně zvrstvených převažujících pískovců obsahují řídce i nepříliš mocné polohy drobnozrnných slepenců s angulárními klasty křemene, křemenců, vzácněji i pískovců. Uvnitř takto paralelně zvrstvených pískovců jsou i decimetrové polohy nízkoúhle šikmo zvrstvené. Dohromady tvoří několik metrů mocná tělesa s mírně zvlněnými erozními bázemi. Zařezávají se do tenké polohy (centimetrových až decimetrových rozměrů) slídnatého prachovce. Při bázi výchozu v podloží polohy prachovce vystupuje střednozrnný, místy silně slídnatý červenohnědý pískovec se zelenými redukčními skvrnkami a ojediněle i s roztroušenými většími klasty křemene v hornině.Je to ukázka fluviálního stylu permského období v plošších mělkých korytech při sezonních záplavách.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm - spodní perm
Témata: geologie, sedimentologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka říčního stylu sezonních toků permského období
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: lesnictví, vegetace
Popis střetů zájmů: Lumek zarostlý spodním bylinným a křovinným patrem lesa.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková et al. (2016): Vysvětlivky k Základní geol. mapě list 03-432 Nová Paka.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 29.07.16
Aktualizoval(a): Stárková Marcela 15.12.17, Stárková Marcela 15.12.17, Kukal Zdeněk 14.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3940 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3940.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail erozní zvlněné plochy seřezávající podložní tence vrstevnaté slídnatý prachovec, Marcela Stárková, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]