Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Štěpánovský lom

Vyhledávání

Štěpánovský lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Benešov
Katastrální území: Trhový Štěpánov
Mapové listy: 1334, 13343
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: sz. od T. Štěpánova, j. pod vrcholem vrchu Paseka
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěný stěnový lom a pozůstatky po prospekci na uran z 50. let
Technický objekt: lom
ID : 3933

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Paseka sz. od Štěpánova je tvořen jemnozrnnou muskovitickou ortorulou, která tvoří protažené těleso V-Z směru uzavřené v migmatitizovaných biotitických pararulách. Ortorula byla těžena stěnovým lomem na j. úbočí kóty nad silnicí jako hrubý blokový kámen. Jemně až drobně zrnitá narůžovělá ortorula má zřetelnou planární stavbu, s drobnými stříbřitými lupínky muskovitu a vzácným biotitem usměrněnými podél foliačních ploch. Hlavními minerály této ortoruly jsou křemen, draselný živec a albit, místy se v hruběji zrnitých natavených partiích objevují zelenavé shluky pinitizovaných zrn cordieritu. Ortorula je příbuzná blanické ortorule, liší se od ní však nepřítomností turmalínu. Místy jsou v lomu patrné střižné zóny s intenzívní muskovitizací, v nichž horniny získávají vzhled svorových rul. Ve vých. části lomu jsou patrné pozůstatky průzkumné šachtice na uran, která byla vyražená v 50. letech.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum, paleozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní defilé, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jemně až drobně zrnitá narůžovělá muskovitická ortorula příbuzná blanické orturule, pozůstatky průzkumné šachtice na uran z 50. let
Součást Geoparku: Kraj blanických rytířů
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Stav lokality dobrý. Přirozené zarůstání vegetací by bylo vhodné omezit.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Štědrá V. (2012): Dokumentace geologických lokalit pro geopark Kraj blanických rytířů, MS, 31 stran, ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 20.05.12
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 11.12.17, Kukal Zdeněk 27.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3933 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3933.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]