Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Baldovec - lom

Vyhledávání

Baldovec - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Baldovec
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 1020 m s. od kóty 581,1 Zadky
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Aktivní lom Kámen na kulmské droby. Střídání masivních drob, místy hrubozrnné, dále konglomeráty a prachovce, laminované. Vulk. žíla - lamprofyr ve střední a svrchní etáži.
Technický objekt: lom
ID : 3931

Geologie

Geologická charakteristika: V činném lomu 500 m sz. od obce Bladovec vychází šedé, nazelenalé, ve zvětralém stavu hnědošedé, středně až hrubě zrnité, místy slídnaté, hrubě lavicovité droby. V hrubě zrnitých drobách jsou vložky jemnozrnných drob, prachovců a jílovců. Jedná se o sedimenty hrubě rytmického flyše. Na bázi lavic se vyskytují štěrčíkovité petromiktní slepence s úlomky a klasty křemene, břidlic, prachovců, drob, pískovců, vulkanitů, granodioritů a rul o velikosti 2-5 cm. Ojediněle obsahují slepence vápencové valouny. Materiál je velikostně a zralostně nevytříděný, valouny jsou suboválné až subangulární, výjimečně angulární. Jedná se o nevyzrálý slepenec. Pod slepencovou bází následuje další sedimentární cyklus, který začíná jemně zrnitými drobami s vložkami prachovců a břidlic. V drobách je patrné pozitivní gradační zvrstvení, erozní zahloubení, proudové čeřiny a korytovitá tělesa. Ojediněle byly droby ve svrchní části drobně laminované. Báze drobových rytmů je ostrá s doprovodnými texturami, které dokládají přínos materiálu od JV k SZ. V břidlicích byla pozorována hojná rostlinná drť. Dále je na lokalitě vidět křehkou deformaci s migrací jemné uhelné hmoty s příčnou stavbou a sekundárním popraskáním. Vrstvy jsou ukloněny k JJV pod úhlem 28°. Ve střední a svrchní etáži na sv. okraji lomu je výrazná asi 2 m mocná žíla lamprofyru. Kontakt s okolními drobami a slepenci je ostrý, na okrajích jsou místy patrné schlazené okraje. Jemnozrnný lamprofyr obsahuje vyrostlice flogopitu a diopsidu. Hojné jsou až 5 mm mandle vyplněné kalcitem, případně také chloritem a analcimem. Byly nalezeny i automorfně omezené pseudomorfózy složené z kalcitu, chloritu a magnetitu, původní minerál se však určit nepodařilo. Základní hmota je tvořena lištovitým ternárním živcem, pyroxenem, flogopitem a přeměněným vulkanickým sklem. Z akcesorických minerálů je přítomen hlavně apatit a magnetit. V průsvitné těžké frakci dominují granáty a epidoty, tedy jde o běžnou asociaci rozstáňského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Drahanská vrchovina
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Témata: geologie, sedimentologie, vulkanologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: droba, lamprofyr
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výrazná asi 2 m mocná žíla lamprofyru. Kontakt s okolními drobami a slepenci.
Střety zájmů: těžba
Popis střetů zájmů: Těžba, případně nevhodná rekultivace.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Novotny Roman, 15.04.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 20.09.17, Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3931 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3931.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na činný lom, který je založen v drobách a slepencích hrubě rytmického flyše rozstáňského souvrství., Roman Novotný, 2009
Petromiktní slepenec a droby, Baldovec lom., Jiří Otava, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]