Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malá Dohoda - Holštejn

Vyhledávání

Malá Dohoda - Holštejn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Holštejn
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Opuštěný stěnový lom Malá Dohoda leží u silnice Holštejn – Sloup asi 1 km jz. od Holštejna a 1,5 km jv. od Šošůvky.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom na vilémovické vápence macošského souvrství s dutinami vyplněnými fosiliferní terrou rossou a štěrky ottnangu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3922

Geologie

Geologická charakteristika: Vápencový lom Malá Dohoda byl založen společenstvím vápeníků z Lipovce počátkem 30. let, těžba ukončena v roce 2008 z ekologických důvodů. Pec na pálení vápna v areálu lomu byla zařazena do souboru technických památek Jihomoravského kraje. V lomu byly těženy lavicovité až masivní světlešedé vilémovické vápence macošského souvrství. Vrstvy jsou ukloněny k SZ pod úhlem 46°. Zkrasovělé vilémovické vápence mají dutiny, z nichž byly analyzovány jednak písčito-štěrkové výplně odpovídající sedimentům sladkovodního ottnangu, jednak lokálně fosiliferní terra rossy. Na lomových stěnách můžeme sledovat názorně vývoj epikrasové zóny a její přechod do vadózní zóny. Vývoj epikrasu podrobně zpracovala Richterová (2012). V horní etáži lomu asi 9–12 m pod povrchem v nadmořských výškách 494–497 m byly popsány výplně freatických kanálů (Kadlec – Táborský 2002). Průsvitná těžká frakce s vysokým zastoupením staurolitů (80–85 %) umožňuje zařadit tyto alochtonní štěrkopísky do ottnangu což upřesňuje naše představy o geologickém vývoji oblasti v miocénu. Primárním zdrojem staurolitu, ale i méně zastoupených kyanitů, turmalínů, andalusitů a rutilů byly bezesporu relikty rudických vrstev v této části Moravského krasu. Některé pukliny a dutiny ve střední části sz. stěny lomu jsou vyplněny červenohnědou terrou rossou. Vzorky nově odebrané mají překvapivě podobnou asociaci průsvitných těžkých minerálů s výše popsanými písky ottnangu. Vzhledem k tomu, že terra rossa jiných lokalit má diametrálně odlišné složení ( např lom Vápenice u Sloupu), můžeme uvažovat v případě Malé Dohody o redepozici z písků ottnangu, eventuálně přímo z rudických vrstev. Z vertikální pukliny vyplněné terrou rossou pocházejí první nálezy suchozemských obratlovců starobiharského stáří (Musil 1966), tedy z období před zhruba 1 mil. let. Lokalita byla paleontologicky velmi bohatá, velmi dobře zachovalé nálezy patřily obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům (hmyzožravci, netopýři, zajícovci, hlodavci, šelmy, sudokopytníci). Vertikální puklina byla zřejmě otevřena na povrch a stala se pastí pro menší i větší zvířata. Osteologický materiál plazů z této lokality byl studován Ivanovem (1993; 1996; 1997).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén, paleozoikum - devon - svrchní devon
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, paleontologie, sedimentologie, stratigrafie, těžební činnost a její následky
Jevy: fosilní půdy, jeskyně krasová, škrapy, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): chemogenní, sedimentární , zvětrávání, akvatická (činnost vody)
Hornina: půda (ornice), písek, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázky terra rossy, paleontologicky významná lokalita, ukázka dutin vyplněných štěrkopísky ottnangu, epikrasová zóna
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: právo vlastnické, skládky odpadků, turistika
Popis střetů zájmů: Po ukončení těžby nejasný další osud významné lokality. Doporučeno zachovat významné geologické fenomény.
Stav lokality: dobrý

Literatura

MUSIL, R. ed. (1993): Moravský kras – labyrinty poznání. – 336 s. GEO program, Adamov.KADLEC, J.- TÁBORSKÝ, Z. (2002): Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov) – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, roč. 9, 30–33. Richtrová, D. (2012): Morfologie epikrasu a vadózní zóny. Diplomová práce, Ústav věd o Zemi, PřF MU Brno. ; Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 14.04.16
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 04.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3922 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3922.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Paleokrasové výplně v horní etáži., Vít Baldík, 2015
Vápencový lom Malá dohoda s historickou pecí na pálení vápna., Vít Baldík, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]