Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zřícenina Blanseku

Vyhledávání

Zřícenina Blanseku

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Suchdol v Moravském krasu
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Blansek, 300 m z. od Punkevních jeskynní,. Na skalním ostrohu mezi údolím Punkvy a Starými zámky nad Punkvou jsou četné přirozené skalní výchozy i hradní příkopy se zříceninou hradu Blansek. Lokalita je nejlépe přístupná po turistické cestě od Nových Dvorů. Západně od hradu vlevo od turistické cesty jsou drobné skalky, kde je geologická situace nejčitelnější.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy lažáneckých amfiporových vápenců macošského souvrství v hradních příkopech a jejich okolí.
ID : 3917

Geologie

Geologická charakteristika: Subvertikální silně zbřidličnatělé amfiporové lažánecké vápence býčiskalského cyklu macošského souvrství. Kliváž bývá obecně čitelnější a výraznější nežli vrstevnatost. Vrstvy jsou dobře čitelné pomocí desek s nahloučenými amfiporami na skalkách z. od turistické cesty na Nové Dvory. Lavicovité a deskovité vápence s fosiliferními amfiporovými deskami upadají k východu, přičemž vrstevnatost, která je zřetelná právě díky nahloučeným fosiliím je ukloněna mírněji, nežli souklonná kliváž. To je důkazem normální pozice vrstev. V rozhledných hradních příkopech Blanseku je situace výrazně méně přehledná. Obecně je jak kliváž, tak vrstevnatost strmá až subvertikální, nicméně na několika místech můžeme vysledovat vyšší úklony vrstevnatosti a mírnější úklony souklonné kliváže. Nacházíme se tedy v překoceném rameni vrásy. Samotný hrad je vystavěn většinou z okolních, často fosiliferních lužáneckých vápenců. Několik desítek metrů níže v jeskyni Pod hradem byly zastiženy písčito-štěrkové relikty sedimentů ottnangu (Bajer et al. 2013), což prokázala staurolitem bohatá asociace průsvitné těžké frakce.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon - střední devon
Témata: historie, paleontologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: jeskyně krasová, skalní defilé, zkameněliny - fauna, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, sedimentární
Hornina: vápenec, štěrkopísek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 290     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní výchozy lažáneckých vápenců v okolí zříceniny hradu Blansek.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Masový pohyb mimo značené cesty
Stav lokality: dobrý

Literatura

Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby.; Bajer, A. – Otava, J. – Vít, J. – Lisá, L. (2013): Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy 2013, 305, 120-126.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 14.04.16
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 04.10.17, Kukal Zdeněk 20.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3917 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3917.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hrad Blansek byl zbudován z lažáneckých (amfiporových) vápenců., Jiří Otava, 2015
Detail amfiporových lažáneckých vápenců., Jiří Otava, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]