Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Podvrší u Veselice

Vyhledávání

Podvrší u Veselice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Veselice na Moravě
Mapové listy: 2423, 24233
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 300 m jv. od kóty Podvrší. Hřbet s přerušovanými výchozy a skalkami pískovců směřující od kóty Podvrší 575,8 m n.m. k JV
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy lavicovitých bazálních klastik devonu - křemenných pískovců. Nejlepší z výchozů jsou vzdálené necelých 200 m od rozhledny.
ID : 3914

Geologie

Geologická charakteristika: Protáhlá elevace devonských klastik tvořených lavicovitými, světlehnědými křemennými pískovci, odděluje podložní granodiority brněnského masivu vystupujících na z. svahu hřbetu od vavřineckých vápenců, které byly navrtány na několika místech východně od hřbetu s kótou Podvrší, které jsou zřetelně zbřidličnatělé. Pískovce lze po mikroskopickém pozorování popsat jako hrubozrnné křemenné pískovce, které obsahují až 95 mod. % křemene, okolo 2 mod. %, místy až 5 mod. % draselné živce. Jsou zrnitostně špatně vytříděné, opracovanost klastů je variabilní. Pojivo má povlakový charakter a je tvořeno sericitem a křemenem. Průsvitná těžká frakce pískovců je mírně ochuzená a ultrastabilní, téměř výhradně zirkonová. Zajímavá je dvojnásobná převaha idiomorfních zirkonů nad oválnými.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon - střední devon
Témata: geomorfologie, petrologie, stratigrafie, sedimentologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na lokalitě jsou dobře odkryta bazální klastika devonu. Instruktivní lokalita. V sousedství významná rozhledna.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střet zájmů zatím nehrozí
Stav lokality: dobrý

Literatura

Baldík, V. et al. (2016): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000 24-233 Ostrov u Macochy. MS Archiv České geologické služby.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 14.04.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 20.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3914 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3914.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výrazně lavicovité pískovce devonu na vrchu Podvrší., Jiří Otava, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]