Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Uhelný důl Vrbice

Vyhledávání

Uhelný důl Vrbice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Vrbice u Kostelce nad Orlicí
Mapové listy: 1413, 14134
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: 1,5 km jižně od Doudleb nad Orlicí, mezi osadami Vrbice a Vyhnánov. Opuštěné místo těžby leží na okraji lesa (414 m n. m.) cca 80 m jv. od samoty Sádka.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vpravo několik metrů od bývalé šachty je zřetelný zarovnaný povrch tehdejšího odvalu, kde lze dosud najít úlomky cenomanského vápnitého pískovce a hojně našedlého jílovce s proplástky uhlí.
Technický objekt: jáma (šachta), odval (halda)
ID : 3913

Geologie

Geologická charakteristika: Přetržením severního křídla potštejnské antiklinály došlo na relativně malém území k vyvlečení cenomanských sedimentů ve sladkovodním vývoji, které spočívají transgresivně na krystaliniku, tvořeném zde biotitickými rulami zábřežské série v plášti litického masivu (REŽNÝ 1976, MARTINEC 2009). Sedimenty mají podobu šedých, kaolinických jílovců s mocností cca 2 – 6 m s lokálně vyvinutými neprůběžnými slojkami až smouhami hnědého uhlí o mocnosti do několika centimetrů. Jílovce jsou erodovány nebo překryty bílými, kaolinickými křemennými pískovci říčního původu. Na nich nebo na elevacích krystalinika transgresívně spočívají oblázkové glaukonitické slepence a pískovce o mocnosti do 35 m. Uhelné slojky obsahují hemitypní typ hnědého uhlí s vysokou popelnatostí tvořenou křemenem, slídou, kaolinitem a sádrovcem (Ad = 45,2 %) a nízkým obsahem prchavé hořlaviny (Vdaf = 44,2%) (MARTINEC 2009, MARTINEC, KUBINA 2011). V letech 1901-1921 bylo učiněno několik pokusů o těžbu uhlí. Spojovány jsou především se jménem Jana Pupse, který jako pravděpodobně jediný z řady žadatelů o kutací povolení skutečně přistoupil k ražbě důlního díla. Dle archivních podkladů rozfáral ložisko šachtou o hloubce 54 m, která dosáhla krystalického podloží. V hloubce 30 m pod povrchem ze šachty vycházela horizontální štola o délce 15 m. V literatuře bývá v souvislosti se zahájením těžby mylně uváděn letopočet 1900 (ZEMÁNKOVÁ, POKORNÝ in press). Šachta je v současné době zavalena, v lokalitě je dosud patrná okrouhlá terénní deprese u paty několikametrového zalesněného svahu, zásek zahloubený několik desítek centimetrů do terénu, kudy v době těžby pravděpodobně vedla přístupová komunikace a také zarovnaný povrch tehdejšího odvalu s možností sběru prouhelnělých sedimentů (POKORNÝ 2005, 2008).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: ložisková geologie, těžební činnost a její následky
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek), uhlí
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý doklad historické těžby křídového uhlí
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita zarůstá dřevinami a dochází k postupnému zasucení.
Stav lokality: ucházející

Literatura

MARTINEC P. (2009): Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách. Sborník 7. česko-polské konference „Geologie uhelných pánví“ Documenta Geonica 2009/2: 155-157. ; MARTINEC P., KUBINA L. (2011): Jílovec s uhelnou příměsí v peruckých vrstvách z úbočí Litického Chlumu v Záměli u Potštejna. In: Sborník 8. česko-polské konference „Geologie uhelných pánví“, Documenta Geonica 2011/1: 173–181. ; POKORNÝ R. (2005): Těžba uhlí pod Orlickými horami. Panorama, 13: 81-87.; POKORNÝ R. (2008): Historie hornictví na Rychnovsku 2. Acta Musei Richnoviensis, sect. natur., 15/3-4: 85-146.; REŽNÝ K. (1976): Rychnovsko (Zeměpisné vycházky). Odbor školství ONV, Rychnov nad Kněžnou, 118 str. ; ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (in press): Historie těžby uhlí ve Vrbici u Doudleb nad Orlicí. Orlické hory a Podorlicko.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zemánková Tereza, Pokorný Richard, 07.01.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 25.09.17, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3913 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3913.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Richard Pokorný, 2015
Richard Pokorný, 2015
Richard Pokorný, 2015
Richard Pokorný, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]