Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Panské Dubenky

Vyhledávání

Panské Dubenky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Jihlava
Katastrální území: Panské Dubenky
Mapové listy: 2332, 23324
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: Jjv. od obce Panské Dubenky, sv. od kóty 649 m.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Činný jámový lom v muskovit biotitickém granitu (varieta Mrákotín)
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3911

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita je tvořena drobně až středně zrnitým muskovit-biotitickým granitem (varieta Mrákotín). Jedná se o typickou horninu východní části moldanubického plutonického komplexu. Na lokalitě byly identifikovány plochy magmatické foliace upadající pod strmými až středními úhly k jihovýchodu, místy doprovázené akumulacemi agregátů biotitu nebo relikty nedokonale asimilovaných xenolitů okolních migmatitů. V prostoru lokality se dále vyskytují tři odlišné soubory křehkých puklin. Jedná se o extenzní pukliny módu I (směr propagace kolmo k ploše pukliny). První soubor představují strmé pukliny ukloněné převážně k VJV až JV s průměrnou roztečí 40 až 90 cm. Druhým souborem jsou subvertikální pukliny orientačně širšího rozsahu v průběhu Z až SZ – V až JV, které jsou zároveň statisticky nejvýraznější puklinovou anizotropií horniny. Třetím souborem jsou pukliny mírného sklonu k Z až ZSZ exfoliačního charakteru s průměrnou roztečí 10 až 70 cm. Mapované plochy střižných puklin a zlomů upadající pod strmými úhly k VJV (průběh SSV-JJZ), v omezené míře jsou zastoupeny střižné pukliny upadající pod strmými až středními úhly k JZ (průběh SZ-JV).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku - moldanubický pluton - centrální moldanubický masiv
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Spektrum geologických fenoménů spojených s vývojem granitové intruze. Prvky křehké tektoniky.
Součást Geoparku: Vysočina
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: povrchová těžba granitu
Stav lokality: ucházející

Literatura

Pertoldová. a kol. (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23–324 Žirovnice. – MS Česká geologická služba, Praha.; VERNER, K.a kol (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23–413 Hodice. – 161 s. MS Česká geologická služba.; VERNER, K. – ČÍŽEK, D. – FRANĚK, J. – JELÉNEK, J. – VONDROVIC, L. (2013): Základní geologická mapa odkrytá - Panské Dubenky 1 : 25 000. Neuveden. 1 s. – Technologická agentura České republiky. Praha.; VERNER K. – ŽÁK J.– ŠRÁMEK J.– PACLÍKOVÁ J.– ZAVŘELOVÁ A.– MACHEK M.– FINGER F.– JOHNSON K. (2014) Formation of elongated granite–migmatite domes as isostatic accommodation structures in collisional orogens. – Journal of Geodynamics.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Verner Kryštof, 29.02.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 22.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3911 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3911.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na lokalitu lomu , Kryštof Verner, 2013
Prostorové vztahy hlavních souborů extenzních puklin v SV-JZ a ZSZ-VJV průběhu, Kryštof Verner, 2013
Plocha zlomu SSV-JJZ průběhu s mírně ukloněnými striacemi (rýhováním) a indikátory pravostranného posunu , Kryštof Verner, 2013
Textura dvojslídného granitu typu Mrákotín a zlomová zóna SSV-JJZ průběhu s doprovodnou kataklastickou deformací , Kryštof Verner, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]