Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vidochov - Zlatnice

Vyhledávání

Vidochov - Zlatnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Vidochov
Mapové listy: 0343, 03432
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: lom 150 m J od kóty 522.9 pod Šturmovým kopcem
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom s jezírkem v menším permském melafyrovém tělese mezi obcemi Vidochov a Horka u Staré Paky nad starými důlními pracemi a povrchovými dobývkami v lese u potoka Zlatnice.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3904

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu vystupuje šedá vulkanická brekcie s bloky struskovité vezikulární lávy a jaspisovými žilkami. Bazaltandezitové bloky láv mají amygdaloidní textury s četnými původními vezikulami po úniku plynů, druhotně vyplněnými chloritem, chalcedonem a jaspisem. Tvoří svrchní část S-křídla lomu, kde vystupují bloky cca. 1 až 2 m velké, uzavřené v kontaktním rohovci. Rezavý kontaktní rohovec tvoří až 30 cm polohy na bází lávových bloků a obklopuje také utržené kusy lávy. V severním křídle lomu tvoří brekcie skalní bránu. Ve stěně s brekcií jsou dvě sběratelské dobývky polodrahokamů. V jižní části lomu vystupuje bazaltandezitová kompaktní i vezikulovaná láva. Také zde se v lávě vyskytují drobné puklinky a dutinky vyplněné chloritem a různými varietami křemene. Přechod mezi severním a jižním křídlem lomu je zakrytý vegetací a horninový sled je odkryt na jednom výchozu lávy, na níž nasedají hrubozrnná, zvrstvená pyroklastika. V blocích pyroklastik na úpatí stěny byly nalezeny až 3 cm velké akreční lapilli.Geneticky patří lávy i pyroklastika k monogenetickému bazickému vulkanizmu. Stratigraficky patří k vrchlabskému souvrství.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu - vulkanity-podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm - spodní perm
Témata: geologie, vulkanologie
Jevy: lávový proud, vulkanoklastika, skalní brána (most)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání
Hornina: brekcie, rohovec kontaktní, bazaltandezit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře odkrytý profil vulkanickou brekcií s druhotnými výplněmi puklin a dutin různými varietami křemene. Nálezy pyroklastik jsou dokladem pro freatomagmatický charakter permského vulkanizmu.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: sběratelství, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Sběratelé erodují stěny lomu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Stárková M.. et.al. (2016): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-432 Nová Paka. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tasáryová Zuzana, 11.01.16
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 27.07.16, Stárková Marcela 13.11.17, Kukal Zdeněk 14.02.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3904 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3904.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na západní stěnu lomu., Zuzana Tasáryová, 2014
Jižní stěna lomu., Zuzana Tasáryová, 2014
Skalní brána., Zuzana Tasáryová, 2014
Mikroskopický snímek akreční lapilli velikosti 2 cm nalezené v bloku pyroklastik lomu Vidochov-Zlatnice., Marcela Stárková, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]