Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Studenec

Vyhledávání

Lom Studenec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Studenec u Horek
Mapové listy: 0343, 03432
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Lom se nachází při v. okraji obce Studence, cca 300 m sz. od kóty 594 vrchu Horka
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozsáhlý dvouetážový činný kamenolom v obci Studenec. V současnosti se těží permský olivinický bazalt až bazaltický andezit (melafyr).
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3903

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu převládají koherentní lávové proudy a ložní intruze melafyrů. Horniny jsou často masivní, složené z plagioklasu, olivínu a klinopyroxenu. V sv. části lomu se ve spodní etáži nachází lávové proudy se zřetelnými texturami polštářových láv melafyrů. Při bázi lomu vystupují textury s kulovitými útvary, které směrem do nadloží přecházejí v nepravidelné laloky melafyrů velikosti až 3 m. Polštáře a laloky mají zelené okraje tvořené převážně chloritem nahrazujícím původní sklo, jež vzniklo šokovým schlazením lávy při kontaktu s vodou. V mezerní hmotě polštářů a laloků jsou parné hyaloklastitové brekcie s angulárními až několika centimetrovými úlomky chloritizované lávy a skla. V blízkosti facie polštářových láv byla v s. stěně lomu odkryta i poloha subhorizontálně uložených, paralelně normálně i inverzně zvrstvených pyroklastik o mocnosti 3-4 m. Zrnitost tence vrstevnatých poloh pyroklastik se střídá od jemné až po hrubozrnnou. Místy hrubozrnější polohy obsahují i několika centimetrové fragmenty strusky a vulkanitů. Další poloha červenohnědých nevytříděných pyroklastik s hojnými vulkanickými bombami velikosti až 30 cm a fragmenty skel, litik a klastů křemene se nachází i v nejsvrchnější části s. stěny lomu Studenec. Zajímavá facie pyroklastik je vidět v j. části lomu, jde o kupu zvrstvených uloženin s převahou spečených útržků láv a strusky se sedimentární příměsí. Tyto aglutináty vycházejí částečně i při bázi sz. části lomu. Lom ve Studenci je okno do geologické historie uložení různých forem monogenetického bazického vulkanismu Kromě koherentních lávových proudů a ložních intruzí zde byly interpretovány lávové proudy vmístněné do jezera s texturami polštářových láv, uloženiny spečených havajských erupcí, i uloženiny pyroklastických proudů. Tato lokalita je známá především pro své bohaté mineralogické nálezy. Druhotně vzniklé odrůdy křemene nebo kalcitu se nachází často v mezerní hmotě hyaloklastitových brekcií nebo v mandlích melafyrů. Mineralizace Cu-Ag-V-Hg je vázána především na alterované zóny vulkanitů, nachází se zde ryzí měď, kuprit, chalkotrichit a chryzokol, méně malachit a vzácně azurit. Nalezeny zde byly i minerály s obsahem vanadu – vésigniéit a volborthit, ve formě neonově zelenožlutých povlaků, vzácně i roscoelit, v podobě černých lemů kupritu (Moravec, Pauliš 1990).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu - vulkanity-podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm - spodní perm
Témata: geologie, mineralogie, vulkanologie
Jevy: lávový proud, struskový kužel, vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltandezit, pyroklastika, melafyr
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře odkrytý profil lávovými proudy a pyroklastiky levínského vulkanického pole - ukázka variability eruptivních stylů permského bazického vulkanizmu. Naleziště nerostů.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: těžba povrchová, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Profily pyroklastiky jsou postupně odtěžovány.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Černý P., Sejkora J. (1997): Analcim ze studence u Jilemnice (Podkrkonoší). – Bull. min.-petr., odd., NM v Praze, Vol. 4-5, 220-221. Praha.; Pauliš P., Janák P., Macháček V. (2001): Marmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky. - Bull. min.-petr., odd., NM v Praze, Vol. 9, 311. Praha.; Vavřín I., Frýda J. (1996): Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší). – Journal of Czech Geol. Soc., 41, 1-2, 33-39. Praha.; MORAVEC, B. – PAULIŠ, P. (1990): Vesigniéit ze Studence u Jilemnice. – Čas. Mineral. Geol., 35, 4, 430–431. Praha.; STÁRKOVÁ, M. – RAPPRICH, V. – BREUTKREUZ, CH. (2011): Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif). – J. Geosci. 56, 2, 163–180. ; STÁRKOVÁ, M. – RAPPRICH, V. (2009): Styly erupcí monogenetického vulkanizmu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend, autun). –Zpr. Geol. Výzk. v Roce 2008, ČGS. Praha. 33–36. ; ; Stárková M.. et.al. (2016): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-432 Nová Paka. MS archiv ČGS.; RAPPRICH, MARCELA STÁRKOVÁ VLADISLAV. "Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkono ské pánve.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tasáryová Zuzana, 11.01.16
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 27.07.16, Kukal Zdeněk 08.09.17, Stárková Marcela 15.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3903 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3903.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lávový proud, Zuzana Tasáryová, 2014
Polštářová láva, Zuzana Tasáryová, 2014
Detail polštářové lávy, Zuzana Tasáryová, 2014
Pyroklastika, Zuzana Tasáryová, 2014
Zuzana Tasáryová, 2014
Východní stěna lomu, Zuzana Tasáryová, 2014
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]