Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jezírka Skalka

Vyhledávání

Jezírka Skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Prostějov
Katastrální území: Skalka
Mapové listy: 2424, 24244
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 600 m jižně od lázní Skalka
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Droby myslejovického souvrství vystupující ze spodnobadenských pelitů karpatské předhlubně nedaleko lázní Skalka. Dnes jsou lůmky zality vodou.
ID : 3899

Geologie

Geologická charakteristika: Jižně od lázní skalka, kde jsou využívány minerální prameny Svatopluk, Cyril-Metoděj, Julinka a Jan, vystupují v podobě ostrůvků ze spodnobadenských pelitů karpatské předhlubně droby myslejovického souvrství. Výsledný chemismus minerálních vod využívaných v lázních Skalka se formuje mísením typických marinogenních podzemních vod neogenních sedimentárních pánví (Na-Cl, ev. Na-SO 4) a silikátogenních vod hydrogeologického masivu kulmu (Na-HCO 3). Celková mineralizace těchto slabě mineralizovaných natrium-hydrogenuhličitanových vod (1 až 1,3 g.l -1) pak odpovídá kvantitativnímu poměru jejich mísení. Podzemní vody vyvěrající ve Skalce představují přírodní, slabě mineralizované vody chlorido-hydrogenuhličitano-sodného typu, sirné, se zvýšeným obsahem fluoridů (až 7,45 mg.l -1), studené, hypotonické. Jejich balneologicky nejcennější složka - sirovodík - pochází z hydrogeologického masivu hornin spodního paleozoika, které obsahují kyzové břidlice.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - střední část, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - paleozoikum (ČM) na střední a jižní Moravě
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden - spodní baden (morav), paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: geologie, hydrogeologie, ložisková geologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: droba
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy drob myslejovického souvrství ve střední části karpatské předhlubně, nedaleké lázeňsky využívané prameny, turisticky zajímavé místo
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázek, B. (1968): Závěrečná zpráva o výsledku hydrogeologického průzkumu Skalka u Prostějova - lázně. MS Geol. průzkum. Ostrava.; Řezníček, V. et al. (1990): Hydrogeologický posudek. Sirné vody. Skalka u Prostějova. - MS Geotest. Brno.; Schnabel, E. (1938): Radioaktivní alkalické prameny ve Skalce u Prostějova. - Zprávy Přírody, XXXI., 9. Brno.; Schnabel, E. (1939a): Návrh na zřízení ochranného okrsku pro radioaktivní alkalické prameny v lázních Skalka, majetku Akciového pivovaru v Prostějově. - MS Vys. učení techn. Brno.; Schnabel, E. (1939b): Technický popis navržené hranice širšího a užšího ochranného okrsku minerálních pramenů ve Skalce. - MS Vys. učení techn. Brno.; Schnabel, E. (1940): Vyjádření znalce Akciového pivovaru v Prostějově Dr. Eduarda Schnabela k předmětnému jednání o uznání léčivosti pramenů lázní ve Skalce. - MS Vys. učení techn. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 20.11.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3899 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3899.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Droby myslejovického souvrství na lokalitě Jezírka Skalka., Helena Gilíková, 2015
Droby myslejovického souvrství na lokalitě Jezírka Skalka., Helena Gilíková, 2015
Prameny Svatopluk, Cyril-Metoděj, Jan a Julinka v lázních Skalka., Pavla Tomanová Petrová, 2015
Droby myslejovického souvrství na lokalitě Jezírka Skalka., Pavla Tomanová Petrová, 2015
Celkový pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]