Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Polesí Mařtálka - lomy

Vyhledávání

Polesí Mařtálka - lomy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Sýkořice
Mapové listy: 1232, 12322
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Polesi Mařtálka jižně od Bělče, sv. od Žloukovic, výrazný hřbet je pod el. vedením v jižní části obce otevřen starý lomem.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Lomy ve vrstevnatých silicitech – neoproterozoický silicit (buližník).
Technický objekt: lom
ID : 3898

Geologie

Geologická charakteristika: Silicity, dříve označované jako buližníky, představují typickou doprovodnou horninu vulkanosedimentárních sledů neoproterozoika. Tyto horniny, tvořené prakticky jen rozpukaným, jemně rekrystalizovaným křemenem s příměsí organické hmoty, tvoří drobná i větší čočkovitá tělesa. Díky své větší odolnosti vůči erozi často v krajině vystupují nad okolní terén v podobě suků a skalek. Vedle celistvých typů, typických spíše pro vulkanogenní facii neoproterozoika, se vyskytují i typy vrstevnaté až laminované. Jedním z těchto příkladů je výskyt v polesí Mařtálka, sv. od Žloukovic. Silicity se zde vyskytují v břidličné (monotónní) facii neoproterozoika a tvoří několik větších těles protažených ve směru vrstevnatosti. Jsou výrazně zvrstvené a téměř plynule přecházejí do vrstev okolních břidlic, se kterými mají i shodný směr sklonu. Lokalita představuje typický příklad vrstevnatého typu buližníků.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu - kralupsko-zbraslavská skupina + jílovské pásmo
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: buližník
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita představuje typický příklad vrstevnatého typu buližníků.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání vegetací
Stav lokality: ucházející

Literatura

Vorel, T., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-322 Hudlice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 15.10.15
Aktualizoval(a): Vorel Tomáš 05.11.15, Kukal Zdeněk 13.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3898 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3898.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz vrstevnatého neoproterozoického silicitu (buližníku) v lomu sv. od Žloukovic (polesí Mařtálka)., Tomáš Vorel, 1999


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]