Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žloukovice štola

Vyhledávání

Žloukovice štola

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Žloukovice
Mapové listy: 1232, 12322
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Profil v zářezu silnice za ústím Křížovým potokem směrem od Žloukovic
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy v zářezu silnice a staré báňské práce v černých kyzových břidlicích.
ID : 3897

Geologie

Geologická charakteristika: Mocnější výskyt černých, pyritem bohatých břidlic se nachází jv. od Žloukovic, při ústí Křížového potoka. V zářezu silnice na Nižbor je tu odkryta nejdříve asi 1 m mocná poloha kyzových břidlic, uprostřed běžného břidličného sledu, ve které jsou patrné i shluky masivního pyritu 2 až 3 cm velké. Ty jsou doprovázeny i sekundárními minerály pestrých barev, které zde vznikají rozkladem pyritu (sírany, limonit aj.). Dále po silnici je zachovalá stará štola, dnes dosti zasucená, patrná je z ní jen horní část vchodu o rozměrech asi 1 × 1 m. Vrstevní sled břidlic v okolí štoly je pestře zbarven asi v délce 10–20 m. Štola sleduje generelní, v.-z. průběh vrstev.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu - kralupsko-zbraslavská skupina + jílovské pásmo
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: ložisková geologie, litologie
Jevy: inkrustace, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mocnější výskyt kyzových břidlic v mapovaném území 1:25 000 a historické kutací práce (štola)
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Vorel, T., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-322 Hudlice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 15.10.15
Aktualizoval(a): Vorel Tomáš 05.11.15, Kukal Zdeněk 13.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3897 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3897.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Makroskopicky patrný pyrit v kyzových břidlicích neoproterozoika při ústí Křížového potoka, jv. od Žloukovic., Tomáš Vorel, 2007
Kyzové (pyritické) břidlice neoproterozoika vycházející při ústí Křížového potoka jv. od Žloukovic., Tomáš Vorel, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]