Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Račice - subvulkanický ryolit

Vyhledávání

Račice - subvulkanický ryolit

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Sýkořice
Mapové listy: 1232, 12322
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Žíla porfyru naproti Račickému nádraží za Berounkou
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nápadná žíla tvoří bílou skálu na levém břehu Berounky ve sledu drob neoproterozoika. Žíla je tvořena hrubozrnným porfyrem s velkými vyrostlicemi.
ID : 3892

Geologie

Geologická charakteristika: Ryolitová intruze naproti Račicím – subvulkanický ryolit. V údolí Berounky u Račic je v levém břehu dobře patrná bělavá ryolitová intruze kambrického stáří (i s okrajovým zlomem), která odtud pokračuje dále směrem na sever k Sýkořicím na návrší Koza a také jižně od Račic pod návrší Chlum. Proráží zde sedimentární komplexy neoproterozoika. Zlomová struktura, podle které intruze vystoupila, je patrně již kadomského (neoproterozoického) stáří, protože výplň tvoří kambrický ryolit. Žíla je tvořena hrubozrnným porfyrem s velkými vyrostlicemi křemene, event. živců. V rokli po pravé straně intruze, při hranici s neoproterozoickými sedimenty, vytéká také vápnitý pramen inkrustující její ryolitovou suť.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium
Témata: petrologie, vulkanologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: ryolit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita představuje pěkný příklad intruzivního doprovodu vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Vorel, T., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-322 Hudlice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 15.10.15
Aktualizoval(a): Vorel Tomáš 05.11.15, Kukal Zdeněk 28.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3892 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3892.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail ryolitové intruze, prorážející neoproterozické sedimenty na levém břehu Berounky u Račic., Tomáš Vorel, 2006
Uprostřed snímku je patrná světlá ryolitová intruze, kolmo prorážející sled neoproterozických sedimentů na levém břehu Berounky u Račic. Tvoří též návrší v levé horní části snímku., Tomáš Vorel, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]