Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Eremita

Vyhledávání

U Eremita

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Branov
Mapové listy: 1232, 12322
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Na pravém břehu Berounky mez obcemi Branov a Roztoky, západně od ústí Klučné zhruba v polovině naučné stezky „U Eremita“
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vápnitý pramen - kvartérní pěnovce na tektonizovaném styku andezitů křivoklátsko-rokycanského pásma a břidlic neoproterozoika.
ID : 3887

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita U Eremita po geologické stránce představuje profil v andezitech křivoklátsko-rokycanského pásma a v břidlicích neoproterozoika. Na Branovské straně profil pokračuje asi 10 m mocnou žilou středně zrnitého růžového porfyru a dále břidlicemi s ojedinělými 0,5 m mocnými ložemi černých břidlic. Uprostřed profilu je velký výskyt andezitů. Poměrně vydatný vápnitý pramen se nalézá zhruba v polovině naučné stezky „U Eremita“ v příkrém srázu nad řekou Berounkou a je založen na tektonizovaném styku těchto andezitů s břidlicemi neoproterozoika. Dochází tu ke tmelení sutí a srážení vápnitých sintrů a pěnovců na kamenech v korytě. Blíže popisuje tyto pěnovce např. Ložek (1976). Ložisko pěnovců (travertinů) má mocnost až 3 m a má tvar svahového proudu, dnes proříznutého žlabem, kudy stéká voda pramene. Tvorba travertinu začala podle paleontologických nálezů ve starším holocénu (atlantiku) a pokračuje do současnosti. Jde o výjimečný případ vzniku pramenných vápenců v prostoru budovaném nekarbonátovými horninami. Zdrojem vápníku jsou andezity tvořící svah nad rezervací.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu - kralupsko-zbraslavská skupina + jílovské pásmo
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: kvartérní geologie, litologie
Jevy: pramen, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická
Hornina: porfyr, travertin
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 850     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pramen je zajímavý hlavně tím, že zde dochází ke srážení karbonátu v oblasti tvořené nekrasovými horninami. Lokalita byla vyhlášena PR 11.10.1984 na základě ochrany přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem tisů na skalnatých suťových svazích. Podél lokality vede naučná stezka.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Vorel, T., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-322 Hudlice. Česká geologická služba. Praha.; Ložek, V. (1976): Měkkýši pěnovců U Eremita na Křivoklátsku.– Bohemia cent. 5, 147–157. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 15.10.15
Aktualizoval(a): Vorel Tomáš 05.11.15, Kukal Zdeněk 27.11.17, Vajskebrová Markéta 20.11.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3887 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3887.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ložisko pěnovce uprostřed nekrasových hornin křivoklátsko-rokycanského pásma., Markéta Vajskebrová, 2022
Profil v neoproterozoických jílových břidlicích křivoklátsko - rokycanského pásma., Markéta Vajskebrová, 2022
Profil v neoproterozoických jílových břidlicích křivoklátsko - rokycanského pásma., Markéta Vajskebrová, 2022
Profil v neoproterozoických jílových břidlicích křivoklátsko - rokycanského pásma., Markéta Vajskebrová, 2022
Profil v neoproterozoických jílových břidlicích křivoklátsko - rokycanského pásma., Markéta Vajskebrová, 2022


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]