Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pískovna Skočová

Vyhledávání

Pískovna Skočová

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Karlova Ves
Mapové listy: 1232, 12322
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: opuštěná pískovna 1 km jz. od obce
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zářez stěny opuštěné pískovny částečně zasucené v neogenních sedimentech.
ID : 3886

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěná pískovna v reliktu neogenních říčních sedimentů s pokryvem navátých sedimentů s přímesí svahovin, jz. od Karlovy Vsi. V současnosti jsou stěny pískovny zasucené. Ve svrchní části vrstevního sledu převažují písky jemnější, často slídnaté, s polohami bílošedých až šedých písčitých jílů. Směrem do podloží se objevují písky středně až hrubě zrnité, korytovitě a šikmo zvrstvené, uloženiny říčního cyklu s vyšší unášecí schopností. Bazální říční koryta jednotlivých fluviálních cyklů mají příměsi a polohy valounů nebo jílovitých závalků. Valouny štěrkových poloh tvoří většinou křemeny, silicity a kambrické vulkanity či kambrická pyroklastika. V nadloží neogenních písků leží částečný pokryv kvartérních sedimentů, tvořený z větší části světle hnědými silně vápnitými sprašemi s lokálním výskytem cicvárů (vápnitých konkrecí). Svahovou složku tvoří ostrohranné horninové úlomky a písek, vytvářející lokální tenké polohy ukloněné po svahu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér sladkovodní - relikty v ČM, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu - kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu - kvartér extraglaciálních obl. ČM - Polabí
Stratigrafie: kenozoikum - neogén, kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: litologie, kvartérní geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru), sedimentární
Hornina: hlína, písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělé výskyty neogenních sedimentů v rámci mapovaného území 1:25 000
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: nestabilita terénu, vegetace
Popis střetů zájmů: Hrozí zasucení a zaniknutí lokality.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Vorel, T., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-322 Hudlice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 15.10.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3886 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3886.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pískovna v neogénních sedimentech – Skočová u Karlovy Vsi. Převažující horninou jsou fluviální písky s jílovitou a štěrkovitou příměsí, Marcela Stárková, 2007
Detail pískovny u Karlovi Vsi. Svrchní část výchozu je tvořena kvartérními sedimenty, které mají na bázi kamenitopísčité svahové sedimenty s ostrohrannými úlomky. Pod nimi je detailně vidět písčitá výplň neogénního říčního koryta s bílou jílovitopísčitou vrstvou a na bázi se subangulárními valouny kambrických vulkanitů a jejich pyroklastik, jež erozně seřezává tělesa písčitých dun v podloží. , Marcela Stárková, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]