Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nezabudický mlýn

Vyhledávání

Nezabudický mlýn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Nezabudice
Mapové listy: 1232, 12322
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Nezabudický mlýn, defilé v zářezu silnice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: V zářezu silnice jsou odkryty černé kyzové břidlice neoproterozoika. Tvoří souvislé i jednotlivé "lože" v mosnosti kolem 15-20m, prokládané okolními břidlicemi a drobami.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3881

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu silnice u Nezabudického mlýna vystupují černé a pyritické břidlice neoproterozoika s hojnými sekundárními síranovými povlaky.Tyto horniny byly dříve v oblasti Křivoklátska často těženy pro výrobu kyseliny sírové, kamenců a sádry a po jejich těžbě je v širším okolí mnoho památek (např. Gypsárna nad Rozvědčíkem). Na této lokalitě nedocházelo k aktivní těžbě, byla odkryta až zářezem silnice do Nezabudic. Břidlice jsou tu výrazně obohaceny organickou hmotou a místy i pyritem. Jeho rozkladem vzniká mnoho sekundárních minerálů, většinou síranů, které je možné pozorovat ve formě bělavě žlutých povlaků na skalních výchozech. Vrstvy černých břidlic směru V–Z zde zapadají k severu, délka defilé je asi 50 m. Tato lokalita je snadno dostupná, je zmiňována v exkurzních průvodcích – např. Pertold ed. (1966) a představuje pěkný příklad této sedimentární facie neoproterozoika.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu - kralupsko-zbraslavská skupina + jílovské pásmo
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výskyt kyzových břidlic proterozoika se sekundárními výkvěty minerálů síranů. Významná exkurzní lokalita.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Potenciální rozšišování silnice. Možnost zacucení.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Vorel, T., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-322 Hudlice. Česká geologická služba. Praha.; Pertold, Z. ed. (1966): Exkursní průvodce XVII. sjezdu ČSMG. – ČSAV. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 12.10.15
Aktualizoval(a): Vorel Tomáš 05.11.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3881 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3881.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výkvěty sekundárních síranů na kyzových břidlicích neoproterozoika, v zářezu silnice severně od Nezabudického Mlýna., Tomáš Vorel, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]