Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Gabrielka - Lipová skalka

Vyhledávání

Gabrielka - Lipová skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Hranice
Mapové listy: 2514, 25141
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: V širším okolí vrstevnicové asfaltky vedené strmým severním svahem kry Maleníku (severně od kóty Maleník 497 m n. m.)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: přerušované výchozy drob a vzácněji drobnozrnných polymiktních slepenců hradecko-kyjovického souvrství
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3863

Geologie

Geologická charakteristika: Navzdory tomu, že defilé budí dojem rigidního neporušeného vrstevního sledu, zde musíme počítat s tím, že došlo ke gravitačnímu posunu po svahu. Při patě svahu podél toku Bečvy se v pleistocénu vyvinuly rozsáhlé frontální sesuvy, jejichž mocnost odhadujeme až na sto metrů. Tyto sesuvy výrazně ovlivňovaly tok Bečvy a i dnes jsou patrné rozsáhlé meandry řečiště, které vznikly odtlačením čela sesuvů. Podrobné studium svahových deformací doplněné studiem leteckých snímků a radarovým profilováním ukázalo, že odlučná hrana kerných a blokových sesuvů vede vysoko nad asfaltovou cestou.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - kra Maleníku + okolí
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: inženýrská geologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , gravitační
Hornina: droba, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka skalního řícení, georadarové ověření
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: Mimo běžný přístup motorizované veřejnosti, střety nehrozí
Stav lokality: dobrý

Literatura

OTAVA, J., a kol. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky. 176 s. – MS, Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 10.08.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3863 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3863.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
měření polských paleomagnetiků v ramenech vrásy, Jiří Otava, 2006
Subvertikální tektonizovaný paleokrasový kontakt vápence a pískovce na dně Mystéria, Suchdolský ponor, Moravský kras., Jiří Otava, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]