Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mikrogranit - Zabuza; Hrádek

Vyhledávání

Mikrogranit - Zabuza; Hrádek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Čermná
Mapové listy: 2231, 22313
Oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Starý zarostlý lůmek je situován na s. úpatí protáhlé elevace cca. 450 m vsv. od kóty Zabuzna (575 m.n.m.) v blízkosti železniční tratě nad potokem Ostružná.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Samotný lůmek v leukokrátním mikrogranitu Zabuza má dvě etáže, šířku 10–15 m a dálku cca. 50 m. Stěny lůmku jsou maximálně 7 m vysoké.
Technický objekt: lom
ID : 3862

Geologie

Geologická charakteristika: Ve spodní etáži lůmku se nachází leukokrátní středně zrnitý mikrogranit a horní etáž je částečně tvořena středně zrnitým amf-bt granodioritem do kterého se žíla mikrogranitu vmístila. Žilné těleso leukokrátního mikrogranitu o maximální mocnosti do 50 m tvoří hřebínek který má ~ ssv.-jjz. průběh. Na lokalitě lze pozorovat intruzivní kontakt těchto dvou hornin, který má ~ ssz.-jjv. průběh a strmou orientaci. Leukokrátní mikrogranit na této lokalitě je masivní, jemnozrnná, bílá až světle šedá hornina. Obsahuje radiálně paprsčité agregáty křemene a živců nebo jejich mikrokrystalických granoblastických agregátů vzniklých devitrifikací původně sklovité hmoty. Objem těchto agregátů tvoří až 60 % horniny. Idiomorfní lištovitý plagioklas o velikosti kolem 0,1 mm je obrůstán mikrografickými agregáty K-živce a křemene. V některých horninových typech se objevuje muskovit, v jiných biotit či obě zmíněné slídy. Muskovit tvoří 8–10 % horniny a vyskytuje se ve formě drobných agregátů kolem 0,1–0,2 mm. Základní hmota obsuje také lupínky chloritizovaného biotitu (3–5%). V granodioritu lze pozorovat regionální vysokoteplotní subsolidová foliaci, která generelně zapadá k SSV pod mírnými úhly. Tato stavba je definována přednostní orientací dynamicky rekrystalizovaných horninotvorných minerálů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie
Jevy: skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: typová lokalita horniny
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: zarůstá vegetaví
Stav lokality: ucházející

Literatura

Žáčková E. a kolektiv autorů (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22313 Velhartice.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáčková Eliška, 09.06.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 29.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3862 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3862.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail leukokratního mikrogranitu., Eliška Žáčková, 2012
Lůmek v leukokratním mikrogranitu a v porfyrickém středně zrnitém amfibol-biotitickém granodioritu., Eliška Žáčková, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]