Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Volšovská stráž

Vyhledávání

Volšovská stráž

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Trsice
Mapové listy: 2231, 22313
Oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Lokalita se nachází ve svahu cca. 200 m j. od vrcholu kóty Volšovská stráž (790 m.n.m.).
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Tvoří ji středně velké výchozy biotitického páskovaného migmatitu s granátem v okolí lesní cesty.
ID : 3861

Geologie

Geologická charakteristika: V hornině (bt-stromatitický migmatit s granátem) je dobře patrné vysokoteplotní foliace tvořená střídáním poloh leukosomu a restitu. Nepravidelné pásky leukosomu mají mocnost od 0,5 cm do 8 cm a lokálně mají i tvar čoček. Restitické pásky mají mocnost do 3 cm a jsou tvořeny hlavně biotitem. Migmatity mají lepidogranoblastickou až granoblastickou strukturu, světle až tmavošedou barvu. Typické je kompoziční páskování a hlavní minerální asociaci tvoří křemen, plagioklas, K-živec a biotit. Vedlejšími minerály jsou cordierit, sillimanit, granát, v menším množství muskovit (do 3 %) a chlorit. Mezi akcesorické minerály patří apatit, zirkon, rutil, monazit, ilmenit a vzácně i pyrit. Undulozně zhášející křemen (~ 20%) buduje základní hmotu spolu lamelovaným plagioklasem (20–25%) a často sericitizovaným K-živcem (do 15%). Plagioklasy v sobě uzavírají inkluze křemene, biotitu a K-živce. Šupiny biotitu (15–20 %) uzavírají inkluze monazitu, zirkonu a ilmenitu. Jehličky sillimanitu často vznikají na úkor cordieritu a vyskytují se i ve formě inkluzí v granátu. Agregáty cordieritu jsou obvykle postiženy pinitizací. Granát obsahuje velké množství inkluzí biotitu, sillimanitu, monazitu a ruilu. Na lokalitě je dobře patrná transpozice starší vysokoteplotní metamorfní foliace do mladší stavby, která má generelně s.–j. průběh a zapadá pod středními úhly na Z a má v této části mapového listu penetrativní charakter. Starší stavba se na výchoze nachází ve formě uzavřených až izoklinálních asymetrických vrás. Dlouhé ramena a osní roviny těchto vrás jsou paralelní s orientací mladší naložené stavby
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie
Jevy: skála, charakteristická hornina, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: strukturně zajímavé
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: ne
Stav lokality: dobrý

Literatura

Žáčková E. a kolektiv autorů (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22313 Velhartice.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáčková Eliška, 09.06.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3861 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3861.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz ve zvrásněném stromatitickém migmatitu. Relikt vysokoteplotního kompozičního páskování ve formě asymetrické vrásy., Igor Soejono, 2012
Výchoz ve zvrásněném stromatitickém migmatitu., Igor Soejono, 2012
Relikt vysokoteplotního kompozičního páskování ve formě asymetrické vrásy ve stromatitickém migmatitu., Igor Soejono, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]